Wypełnij formularz zlecenia DPD jednym kliknięciem myszki na podstawie powiadomienia mailowego z Allegro.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
test
.gitignore
@allegro_mail2dpd_package-0.3-beta.xpi
LICENSE
README.md
icon-16.png
icon-32.png
icon-64.png
index.js
package.json

README.md

Allegro Mail -> Paczka DPD

Twórz zlecenia DPD do paczek z Allegro szybciej i łatwiej.

##Opis http://niezbedniksprzedawcy.pl/wiecej_narzedzi#page_other_tools_mail2dpd

##Wymagania Firefox 38+

##Zbudowanie ze źródeł

Aby wygenerować plik rozszerzenia przeglądarki Firefox (.xpi) ze źródeł potrzebna jest instalacja jpm.

$ npm install jpm -g

Następnie w katalogu dodatku wykonaj polecenie jpm xpi:

$ jpm xpi

Spowoduje to utworzenie pliku .xpi w katalogu dodatku. Możesz go po prostu przeciągnąć i upuścić w oknie przeglądarki Firefox, co uruchomi proces instalacji dodatku.

##Ostrzeżenia PAMIĘTAJ! Zawsze zweryfikuj poprawność wypełnionego automaczynie zlecenia. Zauważ, że dodatek wypełnia pole wagi paczki domyślną wartością 2kg.

UWAGA! Autor pluginu nie odpowiada za jego nieprawidłowe funkcjonowanie ani za jakiekolwiek szkody wyrządzone jego błędnym działaniem lub niewłaściwym użyciem.

##Licensja

GPL v2