Skip to content
Permalink
Browse files

flashplayer: 32.0.0.238 -> 32.0.0.255

(cherry picked from commit dac3407)

 Conflicts:
	pkgs/applications/networking/browsers/chromium/plugins.nix
	pkgs/applications/networking/browsers/mozilla-plugins/flashplayer/default.nix
	pkgs/applications/networking/browsers/mozilla-plugins/flashplayer/standalone.nix
  • Loading branch information...
taku0 authored and veprbl committed Sep 10, 2019
1 parent b8dc8b4 commit cf018a7c5587c54ac0e1ab363862113205b43ab8
@@ -99,12 +99,12 @@ let
};

flash = stdenv.mkDerivation rec {
name = "flashplayer-ppapi-${version}";
version = "32.0.0.238";
pname = "flashplayer-ppapi";
version = "32.0.0.255";

src = fetchzip {
url = "https://fpdownload.adobe.com/pub/flashplayer/pdc/${version}/flash_player_ppapi_linux.x86_64.tar.gz";
sha256 = "0jqx68lfqjpy6wbxdi0giclvh9mc9rha92hqdj1nx42v95k3gc65";
sha256 = "1rqb54kqxq66vvqk5yrr3rsy3wcj9r9wnkngk27c7jayzm6bwgvv";
stripRoot = false;
};

@@ -73,8 +73,8 @@ let
"";
in
stdenv.mkDerivation rec {
name = "flashplayer-${version}";
version = "32.0.0.238";
pname = "flashplayer";
version = "32.0.0.255";

src = fetchurl {
url =
@@ -85,14 +85,14 @@ stdenv.mkDerivation rec {
sha256 =
if debug then
if arch == "x86_64" then
"1f5i64nzkvxy20vi7kldaamwp6pi2zgmjiw061cgqrwf7hj45wkg"
"1hd5z8qmki36k2wdwgg3v4sj32g8590r5563gdrjrk7bmrqfjnji"
else
"09jvxqp83hpk89ak8flq14s3s3nhy3ary91jc6k47v325axh1cl9"
"0y13bxdgkxaqsyab09skiqj8dfjw76n2lr7p525ba8lbfbc8xj52"
else
if arch == "x86_64" then
"05gvssjdz43pvgivdngrf8qr5b30p45hr2sr97cyl6b87581qw9s"
"0qkslkaiw3c9xk1rjcl4x9d0fi6i91k7g01mf0gq28wgzcyz4cw7"
else
"06l7zhgh5rfxxw46b500zdgcqsk2h7kivng5b0b74s3vy7f0g270";
"0qblmaa3nq1g7825yhvz98pvd1591q3q7bsrhv5bbhdbmb9c1qd5";
};

nativeBuildInputs = [ unzip ];
@@ -49,8 +49,8 @@
}:

stdenv.mkDerivation rec {
name = "flashplayer-standalone-${version}";
version = "32.0.0.238";
pname = "flashplayer-standalone";
version = "32.0.0.255";

src = fetchurl {
url =
@@ -60,9 +60,9 @@ stdenv.mkDerivation rec {
"https://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/updaters/32/flash_player_sa_linux.x86_64.tar.gz";
sha256 =
if debug then
"1vhfjpwsmg96irfvz81ldzn2m4qcjnql5psg4cifjay423yxabvy"
"1igc23mljmw1bw6fwx3rwpz7kxiy8n5znkng20w3yin2zh8qw8sy"
else
"0am95xi2jasvxj5b2i12wzpvl3bvxli537k1i04698cg0na6x0y0";
"0rfvgx1g0s8wswwpmfjx6p59yh1cxya3x3bczbissrq4rcb1v315";
};

nativeBuildInputs = [ unzip ];

0 comments on commit cf018a7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.