Notities voor Toepassingen van meetkunde in informatica
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
computergesteund_ontwerp
examenvragen
oefenzittingen
.gitignore
.intexration
LICENSE
README.org
makefile

README.org

TMI-Notities

Notities voor Toepassingen van meetkunde in informatica

Inhoud

  • Computergestuurd ontwerp van curven en oppervlakken
  • Examenvragen
  • Oefenzittingen 2014

Verdere Informatie

Voor een samenvatting van heel de cursus verwijzen we naar de tekst van Willem van Onsem.