De oplossingen van de oefeningen van Wiskunde II 2013
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
oplossingen.tex
wiskunde II deel 1.pdf
wiskunde II deel 2.pdf

README.md

Wiskunde-II-Oplossingen-van-Oefeningen

De oplossingen van de oefeningen van Wiskunde II 2013

Deze oplossingen zijn geschreven in latex, zodat ik ze ergens netjes heb.

De oplossingen zijn een eerste maal nagekeken.