Notities voor Kansrekenen [B-KUL-G0W66A]
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
.gitignore
.latex.yml
LICENSE
README.org
algoritmes.tex
benaderingen-van-verdelingen.tex
benaderingen.tex
bivariate-verdelingen.tex
combinatoriek.tex
examenvragen.tex
header.tex
kansrekenen-notities.bib
kansruimten.tex
main.tex
makefile
oefeningen.tex
oproep.tex
packages.tex
stochastische-veranderlijken.tex
titelpagina.tex
voorbeelden.tex
voorkennis.tex

README.org

Kansrekenen notities

Bijdragen

Dit boek is een open-source project. De lezer is bij deze uitgenodigd om bij te dragen. Toevoegingen, verbeteringen en commentaar zijn welkom in de vorm van pull requests of issues.

Compilatie

De lezer wordt uitgenodigd om het boek zelf te compileren, maar er is ook voor cloud compilatie gezorgd zodat u de pdf niet zelf hoeft te compileren. U kan de pdf hier downloaden.

https://www.sharelatex.com/github/repos/NorfairKing/kansrekenen-notities/builds/latest/badge.svg