Notities voor Meetkunde I
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
.latex.yml
LICENSE
README.org
affiene-meetkunde.tex
affiene-transformaties.tex
algoritmen.tex
derivaties.tex
euclidische-meetkunde.tex
euclidische-transformaties.tex
examens.tex
geodeten.tex
header.tex
krommen.tex
main.tex
makefile
makepdf.sh
oefenzittingen.tex
oppervlakken.tex
orientatie-en-volume.tex
packages.tex
titelpagina.tex
vectorproduct.tex
vlakke-meetkunde.tex

README.org

Meetkunde notities

Bijdragen

Dit boek is een open-source project. De lezer is bij deze uitgenodigd om bij te dragen. Toevoegingen, verbeteringen en commentaar zijn welkom in de vorm van pull requests of issues.

Compilatie

De lezer wordt uitgenodigd om het boek zelf te compileren. U zal latexmk nodig hebben om de makefile te gebruiken. Zonder latexmk kan u ook de assets compileren met ‘make assets’ en de pdf zelf compileren met een latex compiler naar keuze.

Er is ook voor cloud compilatie gezorgd zodat u de pdf niet zelf hoeft te compileren. U kan de pdf hier downloaden.

https://www.sharelatex.com/github/repos/NorfairKing/meetkunde-notities/builds/latest/badge.svg