NovapaX edited this page Jul 9, 2014 · 3 revisions

Op deze wiki kun je belangrijke info vinden over het tv-platform Sparql wat Tweak in de zomer van 2014 introduceerde.

Discussie hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1501722/last

Tijdens de migratieperiode houdt Tweak zelf ook een aankondigingen pagina bij waarop een aantal vragen beantwoord worden: http://www.tweak.nl/aankondigingen.html

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.