Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

156 lines (139 sloc) 7.026 kb
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix voaf: <http://purl.org/vocommons/voaf#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
<http://schema.org> a owl:Ontology, voaf:Vocabulary ;
rdfs:label "Schema.org extension proposal for job market"@en,
"Návrh rozšíření Schema.org pro trh práce"@cs ;
dcterms:contributor <http://richard.cyganiak.de/#me>,
<http://mynarz.net/#jindrich>,
[
a foaf:Person ;
foaf:name "Josef Šlerka"
],
[
a foaf:Person ;
foaf:name "Eliška Hutníková"
],
[
a foaf:Person ;
foaf:name "Vojtěch Hýža"
] ;
dcterms:license <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/> ;
vann:preferredNamespaceUri <http://schema.org/> ;
vann:preferredNamespacePrefix "schema"
.
schema:Compensation a rdfs:Class ;
rdfs:label "Compensation"@en, "Kompenzace"@cs ;
rdfs:comment "Compensation describes how the worker is paid for the work done"@en,
"Kompenzace určuje, jak je zaměstnanec placen za odvedenou práci"@cs ;
rdfs:subClassOf schema:QuantitativeValue ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:WorkExperience a rdfs:Class ;
rdfs:label "Work experience"@en, "Pracovní zkušenost"@cs ;
rdfs:comment "Job applicant's work history that demonstrates skills or competences"@en,
"Pracovní zkušenost žadatele/ky o práci demonstrující nabyté schopnosti nebo kompetence"@cs ;
rdfs:subClassOf schema:StructuredValue ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:currency a owl:FunctionalProperty, owl:DatatypeProperty ;
rdfs:label "currency"@en, "měna"@cs ;
rdfs:comment "Currency (in 3-letter ISO 4217 format), in which compensation is paid"@en,
"Měna (v 3-místném formátu ISO 4217), ve které je vyplácena kompenzace"@cs ;
vann:usageNote "Cardinality 1..1"@en, "Kardinalita 1..1"@cs ;
schema:domainIncludes schema:Compensation ;
schema:rangeIncludes schema:Text ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:type a owl:FunctionalProperty, owl:DatatypeProperty ;
rdfs:label "type"@en, "typ"@cs ;
rdfs:comment "Type of compensation. Recommended values are: annual, monthly, hourly, fixed."@en,
"Způsob výpočtu a vyplácení kompenzace. Doporučené hodnoty jsou: roční, měsíční, hodinová, fixní."@cs ;
vann:usageNote "Cardinality 1..1"@en, "Kardinalita 1..1"@cs ;
schema:domainIncludes schema:Compensation ;
schema:rangeIncludes schema:Text ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:availableVacancies a owl:FunctionalProperty, owl:DatatypeProperty ;
rdfs:label "available vacancies"@en, "počet nabízených míst"@cs ;
rdfs:comment "Number of persons sought for a job. Default value is 1."@en, "Počet osob požadovaných pro práci. Výchozí hodnotou je 1."@cs ;
vann:usageNote "Cardinality 0..1"@en, "Kardinalita 0..1"@cs ;
schema:domainIncludes schema:JobPosting ;
schema:rangeIncludes xsd:positiveInteger ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:compensation a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;
rdfs:label "compensation"@en, "kompenzace"@cs ;
rdfs:comment "Compensation paid by employer to employee as stated in job posting"@en,
"Kompenzace hrazená zaměstnavatelem zaměstnanci popsaná v nabídce práce"@cs ;
vann:usageNote "Cardinality: n..n"@en, "Kardinalita: n..n"@cs ;
schema:domainIncludes schema:JobPosting ;
schema:rangeIncludes schema:Compensation ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:contact a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;
rdfs:label "contact"@en, "kontakt"@cs ;
rdfs:comment "Contact information job seeker needs to respond to job posting"@en,
"Kontaktní informace, které jsou zapotřebí proto, aby uchazeč o práci mohl odpovědět na nabídku práce"@cs ;
vann:usageNote "Cardinality: n..n"@en, "Kardinalita: n..n"@cs ;
schema:domainIncludes schema:JobPosting ;
schema:rangeIncludes schema:ContactPoint ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:employer a owl:FunctionalProperty, owl:ObjectProperty ;
rdfs:label "employer"@en, "zaměstnavatel"@cs ;
rdfs:comment "Property relating job postings to persons or organizations offering a job"@en,
"Vlastnost propojující nabídky práce s osobami nebo organizacemi, které práci nabízejí"@cs ;
vann:usageNote "Cardinality: 0..1"@en, "Kardinalita: 0..1"@cs ;
schema:domainIncludes schema:JobPosting ;
schema:rangeIncludes schema:Organization, schema:Person ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:isRemoteWork a owl:FunctionalProperty, owl:DatatypeProperty ;
rdfs:label "is remote work"@en, "práce na dálku"@cs ;
rdfs:comment "Indicates job postings for which location of execution does not matter (i.e. remote work)"@en,
"Označení nabídek práce, pro které na místu výkonu nezáleží (tj. práce na dálku)"@cs ;
vann:usageNote "Cardinality: 0..1"@en, "Kardinalita: 0..1"@cs ;
schema:domainIncludes schema:JobPosting ;
schema:rangeIncludes schema:Boolean ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:startDate a owl:FunctionalProperty, owl:DatatypeProperty ;
rdfs:label "start date"@en, "datum nástupu"@cs ;
rdfs:comment "Date when employment starts"@en,
"Datum zahájení práce"@cs ;
vann:usageNote "Cardinality: 0..1"@en, "Kardinalita: 0..1"@cs ;
schema:domainIncludes schema:JobPosting ;
schema:rangeIncludes schema:Date ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:duration a owl:FunctionalProperty, owl:DatatypeProperty ;
rdfs:label "duration"@en, "délka"@cs ;
rdfs:comment "Length of period during which job applicant acquired experience"@en,
"Délka trvání zkušenosti žadatele/ky o práci"@cs ;
vann:usageNote "Cardinality: 0..1"@en, "Kardinalita: 0..1"@cs ;
schema:domainIncludes schema:WorkExperience ;
schema:rangeIncludes schema:Duration ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:references a owl:FunctionalProperty, owl:DatatypeProperty ;
rdfs:label "references"@en, "reference"@cs ;
rdfs:comment "Indicates whether applicant is able to provide contact for references"@en,
"Ukazuje, zda žadatel/ka může uvést kontakt pro poskytnutí reference k minulé práci"@cs ;
vann:usageNote "Cardinality: 0..1"@en, "Kardinalita: 0..1"@cs ;
schema:domainIncludes schema:WorkExperience ;
schema:rangeIncludes schema:Boolean ;
rdfs:isDefinedBy <http://schema.org>
.
schema:hiringOrganization rdfs:subPropertyOf schema:employer .
schema:experienceRequirements a owl:ObjectProperty ;
schema:rangeIncludes schema:WorkExperience .
schema:industry vann:usageNote "Includes also private employment etc."@en,
"Zahrnuje také kategorie zaměstnání fyzickými osobami atp."@cs
.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.