Reference Czech

Jindrich Mynarz edited this page Mar 25, 2014 · 23 revisions

Na této stránce je popsán datový model určený pro publikování strukturovaných dat o nabídkách práce na Webu. Datový model pokrývá nabídky práce, uchazeče o zaměstnání, pracovní zkušenosti, mzdy, místa a další doplňkové koncepty. Model je formalizován jako RDF slovník postavený nad Schema.org.

Obsah

 1. Diagram datového modelu
 2. Slovníky
 3. Třídy
 4. Datové vlastnosti
 5. Objektové vlastnosti

Diagram datového modelu

Diagram datového modelu

Slovníky a jmenné prostory

Datový model je založen na Schema.org. Prvky tohoto z slovníku jsou uváděny bez prefixu. Datový model rozšiřuje Schema.org v oblasti trhu práce. Prvky pocházející z tohoto rozšíření jsou označeny znakem *. S prefixem dcterms jsou uváděny vlastnosti, které jsou převzaty z Dublin Core Terms. Pro textové hodnoty jsou použity datové typy z XML Schema s prefixem xsd.

Prvky zde zachyceného datového modelu pocházejí z těchto jmenných prostorů:

 • Schema.org: Velká část prvků datového modelu je převzata ze slovníku Schema.org. Tyto prvky jsou v tomto přehledu používány bez prefixu jmenného prostoru, např. ContactPoint.
 • Dublin Core: Části datového modelu pocházející ze slovníku Dublin Core Terms jsou uvedeny s prefixem dcterms, např. dcterms:valid.
 • XML Schema Datatypes: Pro textové hodnoty jsou použity datové typy z XML Schema a v datovém modelu jsou prefixovány xsd, např. xsd:integer.

Některé prvky ze jmenného prostoru Schema.org pocházejí z návrhu na rozšíření Schema.org pro účely popisu trhu práce. Jmenovitě jde o následující prvky:

Třídy

Compensation

Kompenzace: Kompenzace určuje, jak je zaměstnanec placen za odvedenou práci.

URI: http://schema.org/Compensation

Nadřazená třída: QuantitativeValue

Vlastnosti: currency, maxValue, minValue, type, value

Příklad (RDFa):

<p rel="compensation">
 Mzda:
 <span property="value">85</span> <span property="currency" content="CZK">Kč</span>
 (<span property="type">hodinová</span> mzda)
</p>

ContactPoint

Kontakt: Informace o tom, jak možné kontaktovat zaměstanavatele.

URI: http://schema.org/ContactPoint

Nadřazená třída: StructuredValue

Vlastnosti: email, name, telephone

Příklad (RDFa):

<div rel="contact">
 <p property="name">Jan Hluchý</p>
 <p>Telefon: <span property="telephone" content="+420123456789">123 456 789</span></p>
</div>

JobPosting

Nabídka práce: Popis pracovní příležitosti.

URI: http://schema.org/JobPosting

Nadřazená třída: Intangible

Vlastnosti: address, availableVacancies, dcterms:modified, dcterms:publisher, dcterms:valid, description, employer, employmentType, industry, isRemoteWork, responsibilities, startDate, title

Příklad (RDFa):

<body typeof="JobPosting">
 <h1 property="title">Skladník/ce - Řidič/ka VZV</h1>
 <!-- Uvnitř elementu <body> následuje další popis nabídky práce pomocí jejích vlastností. -->
</body>

Organization

Organizace: Skupina lidí sdružená v komunitní, společenské, obchodní nebo politické struktuře.

URI: http://schema.org/Organization

Nadřazená třída: Thing

Vlastnosti: name

Příklad (RDFa):

<p rel="employer">
 Zaměstnavatel: <span typeof="Organization"><span property="name">ACME s.r.o.</span></span>
</p>

Person

Osoba: Fyzická nebo právnická osoba.

URI: http://schema.org/Person

Nadřazená třída: Thing

Vlastnosti: name

Příklad (RDFa):

<p rel="employer">
 Zaměstnavatel: <span typeof="Person"><span property="name">Jan Hluchý</span></span>
</p>

Place

Místo: Lokalita vymezená v prostoru.

URI: http://schema.org/Place

Nadřazená třída: Thing

Vlastnosti: address

Příklad (RDFa):

<div rel="jobLocation">
 <p>Místo výkonu práce:</p>
 <p rel="address">
  <p property="streetAddress">Místecká 126</p>
  <p property="addressLocality">Ostrava</p>
 </p>
</div>

PostalAddress

Poštovní adresa: Adresa pro doručování pošty.

URI: http://schema.org/PostalAddress

Nadřazená třída: ContactPoint

Vlastnosti: addressLocality, streetAddress

Příklad (RDFa):

<p rel="address">
 <p>Adresa:</p>
 <p property="streetAddress">Místecká 126</p>
 <p property="addressLocality">Ostrava</p>
</p>

WorkExperience

Pracovní zkušenost: Pracovní zkušenost žadatele/ky o práci demonstrující nabyté schopnosti nebo kompetence.

URI: http://schema.org/WorkExperience

Nadřazená třída: StructuredValue

Vlastnosti: description, duration, references

Příklad (RDFa):

<h2>Požadovaná praxe</h2>
<ul>
 <li rel="experienceRequirements"><span property="description">Práce s vysokozdvižným vozíkem</span>, <span property="duration" content="P1Y">1 rok</span></li>
 <li rel="experienceRequirements"><span property="description">Praxe v oboru</span>, <span property="duration" content="P2Y">2 roky</span> (<span property="references" content="true">nutno doložit referencemi</span>)</li>
</ul>

Datové vlastnosti

addressLocality

Obec: Lokalita obsažená v poštovní adrese, např. město.

URI: http://schema.org/addressLocality

Použitelné s: PostalAddress

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<span property="addressLocality">Ostrava</span>

availableVacancies

Počet nabízených míst: Počet osob požadovaných pro práci. Výchozí hodnotou je 1.

URI: http://schema.org/availableVacancies

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: xsd:integer

Příklad (RDFa):

<tr>
 <th>Počet hledaných osob:</th>
 <td property="availableVacancies">5</td>
</tr>

currency

Měna: Měna (v 3-místném formátu ISO 4217), ve které je vyplácena kompenzace.

URI: http://schema.org/currency

Použitelné s: Compensation

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<span property="currency" content="CZK">Kč</span>

dcterms:modified

Změněno: Datum, kdy byla nabídka práce změněna.

URI: http://purl.org/dc/terms/modified

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: xsd:date

Příklad (RDFa):

<p>Změněno: <span property="dcterms:modified" content="2013-03-07">7. března 2013</span></p>

dcterms:valid

Platnost: Datum (nebo časové rozmezí) určující meze platnosti nabídky práce.

URI: http://purl.org/dc/terms/valid

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: xsd:date

Příklad (RDFa):

<p>Nabídka platí do <span property="dcterms:valid" content="2013-04-01">1. dubna 2013</span>.</p>

description

Popis: Textový popis nabídky práce.

URI: http://schema.org/description

Použitelné s: WorkExperience, JobPosting

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<div property="description">
 <p>Společnost ACME s.r.o. hledá nové zaměstnance na pozici Skladník/ce - Řidič/ka VZV v lokalitě Ostrava.</p>
 <p>Min. vyučení, osvědčení na vysokozdvižný vozík - podmínkou, pracovitost, bezúhonnost.</p>
</div>

duration

Délka: Délka trvání zkušenosti žadatele/ky o práci.

URI: http://schema.org/duration

Použitelné s: WorkExperience

Přípustné hodnoty: xsd:duration (např. P2Y pro 2 roky, P6M pro 6 měsíců nebo P1Y2M pro 1 rok a 2 měsíce)

Příklad (RDFa):

<p>Uchazeč musí mít alespoň <span property="duration" content="P1Y">rok</span> praxe v oboru.</p>

email

Email: Emailová adresa uvedená v kontaktních informacích nabídky práce nebo na profilu žadatele o práci.

URI: http://schema.org/email

Použitelné s: ContactPoint

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<p>Email: <a property="email" href="mailto:jan.hluchy@acme.cz">jan.hluchy@acme.cz</a></p>

employmentType

Typ pracovního úvazku: Typ a rozsah pracovního úvazku.

URI: http://schema.org/employmentType

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: Řízený slovník

Příklad (RDFa):

<p>Práce na <span property="employmentType">plný úvazek</span>.</p>

industry

Odvětví: Odvětví, do něhož pracovní nabídka spadá. Může zahrnovat také zaměstnání soukromými osobami.

URI: http://schema.org/industry

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: Řízený slovník

Příklad (RDFa):

<p>Pracovní odvětví: <span property="industry">výroba a provoz</span></p>

isRemoteWork

Práce na dálku: Označení nabídek práce, pro které na místu výkonu nezáleží (tj. práce na dálku).

URI: http://schema.org/isRemoteWork

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: xsd:boolean

Příklad (RDFa):

<p property="isRemoteWork" content="true">Práce z domova.</p>

maxValue

Maximální hodnota: Maximální hodnota kompenzace za práci.

URI: http://schema.org/maxValue

Použitelné s: Compensation

Přípustné hodnoty: xsd:decimal

Příklad (RDFa):

<p>Mzda až <span property="maxValue">20000</span> <span property="currency" content="CZK">Kč</span></p> 

minValue

Minimální hodnota: Minimální hodnota kompenzace za práci.

URI: http://schema.org/minValue

Použitelné s: Compensation

Přípustné hodnoty: xsd:decimal

Příklad (RDFa):

<p>Mzda alespoň <span property="minValue">18000</span> <span property="currency" content="CZK">Kč</span></p> 

name

Jméno: Jméno organizace nebo jméno asociované s kontaktními informacemi.

URI: http://schema.org/name

Použitelné s: ContactPoint, Organization, Person

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<p>Kontaktní osoba: <span property="name">Jan Hluchý</span></p>

references

Reference: Ukazuje, zda žadatel/ka může uvést kontakt pro poskytnutí reference k minulé práci.

URI: http://schema.org/references

Použitelné s: WorkExperience

Přípustné hodnoty: xsd:boolean

Příklad (RDFa):

<p>Předchozí pracovní zkušenosti je <span property="references" content="true">nutné doložit referencemi</span>.</p>

responsibilities

Pracovní náplň: Pracovní náplň a povinnosti spojené s nabídkou práce.

URI: http://schema.org/responsibilities

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<p>Pracovní povinnosti zahrnují <span property="responsibilities">manipulaci s naskladněným zbožím pomocí vysokozdvižného vozíku</span>.</p>

startDate

Datum zahájení práce: Datum zahájení práce popsané v pracovní nabídce.

URI: http://schema.org/startDate

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: xsd:date

Příklad (RDFa):

<p>Datum nástupu: <span property="startDate" content="2013-04-01">1. dubna 2013</span></p>

streetAddress

Ulice: Název ulice obsažený v kontaktních informacích. Může obsahovat také číslo popisné.

URI: http://schema.org/streetAddress

Použitelné s: PostalAddress

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<p property="streetAddress">Místecká 126</p>

telephone

Telefonní číslo: Telefonní číslo obsažené v kontaktních informacích.

URI: http://schema.org/telephone

Použitelné s: ContactPoint

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<p>Telefon: <span property="telephone" content="+420599123456789">599 123 456 789</span></p>

title

Pracovní pozice: Název pracovní pozice obsažený v nabídce práce.

URI: http://schema.org/title

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: Text

Příklad (RDFa):

<p>Pracovní pozice: <span property="title">skladník</span></p>

type

Typ: Způsob výpočtu a vyplácení kompenzace. Doporučené hodnoty jsou: roční, měsíční, hodinová, fixní.

URI: http://schema.org/type

Použitelné s: Compensation

Přípustné hodnoty: Řízený slovník

Příklad (RDFa):

<span property="type">hodinová</span> mzda

value

Hodnota: Hodnota kompenzace za nabízenou práci.

URI: http://schema.org/value

Použitelné s: Compensation

Přípustné hodnoty: xsd:decimal

Příklad (RDFa):

<p>Mzda: <span property="value">85</span> <span property="currency" content="CZK">Kč</span></p>

Objektové vlastnosti

address

Adresa: Vlastnost pro asociovanou poštovní adresu.

URI: http://schema.org/address

Použitelné s: JobPosting, Place

Přípustné hodnoty: PostalAddress

Příklad (RDFa):

<p rel="address">
 <p>Adresa:</p>
 <p property="streetAddress">Místecká 126</p>
 <p property="addressLocality">Ostrava</p>
</p>

compensation

Kompenzace: Vlastnost pro kompenzaci hrazenou zaměstnavatelem zaměstnanci, která je popsaná v nabídce práce.

URI: http://schema.org/compensation

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: Compensation

Příklad (RDFa):

<p rel="compensation">
 Mzda:
 <span property="value">85</span> <span property="currency" content="CZK">Kč</span>
 (<span property="type">hodinová</span> mzda)
</p>

contact

Kontakt: Kontaktní informace, které jsou zapotřebí proto, aby uchazeč o práci mohl odpovědět na nabídku práce.

URI: http://schema.org/contact

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: ContactPoint

Příklad (RDFa):

<div rel="contact">
 <p property="name">Jan Hluchý</p>
 <p>Telefon: <span property="telephone" content="+420599123456789">599 123 456 789</span></p>
</div>

dcterms:publisher

Zveřejnil: Subjekt zveřejňující nabídku práce.

URI: http://purl.org/dc/terms/publisher

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: Organization, Person

Příklad (RDFa):

<p>Nabídka práce byla původně zveřejněna na <a rel="dcterms:publisher" href="http://damepraci.cz">Dáme práci</a>.</p>

employer

Zaměstnavatel: Vlastnost propojující nabídky práce s osobami nebo organizacemi, které práci nabízejí.

URI: http://schema.org/employer

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: Organization, Person

Příklad (RDFa):

<p>Zaměstnavatel: <a rel="employer" href="http://acme.cz/">ACME s.r.o.</a></p>

experienceRequirements

Požadované zkušenosti: Popis pracovních zkušeností, které jsou požadovány pro nabízenou práci.

URI: http://schema.org/experienceRequirements

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: WorkExperience

Příklad (RDFa):

<h2>Požadovaná praxe</h2>
<ul>
 <li rel="experienceRequirements"><span property="description">Práce s vysokozdvižným vozíkem</span>, <span property="duration" content="P1Y">1 rok</span></li>
 <li rel="experienceRequirements"><span property="description">Praxe v oboru</span>, <span property="duration" content="P2Y">2 roky</span> (<span property="references" content="true">nutno doložit referencemi</span>)</li>
</ul>

jobLocation

Místo výkonu práce: Geografická lokalita asociovaná s nabízenou prací.

URI: http://schema.org/jobLocation

Použitelné s: JobPosting

Přípustné hodnoty: Place

Příklad (RDFa):

<div rel="jobLocation">
 <p>Místo výkonu práce:</p>
 <p rel="address">
  <p property="streetAddress">Místecká 126</p>
  <p property="addressLocality">Ostrava</p>
 </p>
</div>
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.