Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
vyborchi_dilnyci_2019.csv

README.md

vyborchi_dilnyci-2019

Перелік виборчих дільниць на яких буде проводитися голосування 31 березня 2019 року на чергових виборах Президента України

 • oblast - назва області
 • okrug - номер територіально виборчого округу
 • num - номер виборчої дільниці
 • size - розмір виборчої дільниці
 • type - тип виборчої дільниці
 • unique - унікальний ID виборчої дільниці
 • place - приміщення/будівля виборчої дільниці
 • meji - межі виборчої дільниці
 • address - адреса виборчої дільниці
 • cord_x - координата широти місцезнаходження виборчої дільниці
 • cord_y - координата висоти місцезнаходження виборчої дільниці

Дані отримано з вебсайтів Центральної виборчої комісії та Державного реєстру виборців

You can’t perform that action at this time.