Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
subventions2016
subventions2017
subventions2018
README.md
elections_districts.geojson

README.md

subventions2016

Розподіл субвенцій по округам народних депутатів згідно Додатку 3 до Постанови КМУ №395 від 24.06.2016 р.

subventions2017

Розподіл субвенцій по округам народних депутатів згідно Додатку 3 до Розпоряджень КМУ №70, №310, №463, №484, №689, №861.

Мапа субвенцій тут.

Матеріал 2016 тут. Матеріал 2017 тут.

elections_districts

Файл з координатами меж виборчих округів.

P.S. Дані, які використовувалися в матеріалі щодо розподілу коштів по депутатських округах, не оприлюднюються Кабінетом Міністрів України, тому збиралися нами машинним способом. Це могло вплинути на їх повноту та точність.

УВАГА! Ці дані поширюються згідно ліцензії CDLA–Sharing, Version 1.0. При будь-якому їх використанні обов'язкове посилання на Громадянську мережу ОПОРА. При модифікації даних ви зобов'язуєтесь так само поширити їх у форматі відкритих даних.
You can’t perform that action at this time.