Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code
This branch is 70 commits ahead of jaanos:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Analiza podatkov s programom R, 2020/21

Analiza sekundarnega in terciarnega izobraževanja

Ana Marija Okorn

Repozitorij z gradivi pri predmetu APPR v študijskem letu 2020/21

 • Shiny Shiny
 • RStudio RStudio

Tematika

V svojem projektu bom analizirala vključenost dijakov v srednje šole ter diplomantov v ustanove namenjene terciarnemu izobraževanju. Vse podatke, ki jih bom vključila v svojo projektno nalogo, sem dobila na Statističnem uradu republike Slovenije v obliki html in csv. Analizirala bom podatke od leta 2009-2018.

V tabele bom vključila število dijakov v posameznih statističnih regijah. Prikazala bom tudi število dijakov po spolu po posameznih vrstah izobraževanja. Prikazala bom tudi število diplomantov na leto glede na vrsto izobraževanja in načinu študija in na spol, kasneje jih bom razdelila tudi po statističnih regijah. Eden izmed ciljev projektne naloge je ugotoviti delež dijakov in diplomantov posameznih regij glede na število vseh prebivalcev v regiji. Prav tako pa me zanima kakšen delež diplomantov diplomira na rednem in koliko na izrednem študiju.

Moji podatki bodo v naslednjih tabelah:

 1. tabela Dijaki in diplomanti terciarnega izobraževanja po statistični regiji stalnega prebivališča, Slovenija,

  • Regija,
  • Leto,
  • Kategorija (dijaki, diplomanti),
  • Število
 2. tabela Dijaki po spolu in vrsti izobraževanja, Slovenija, letno

  • Vrsta izobraževanja,
  • Leto,
  • Spol(moški, ženski),
  • Število
 3. tabela Diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in spolu, Slovenija, letno

  • Vrsta izobraževanja,
  • Leto,
  • Spol(moški, ženski),
  • Število
 4. tabela Diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in načinu študija, Slovenija, letno

  • Vrsta izobraževanja,
  • Leto,
  • Način študija,
  • Število
 5. tabela Število prebivalcev po regijah, letno

  • Regija,
  • Leto,
  • Število

Program

Glavni program in poročilo se nahajata v datoteki projekt.Rmd. Ko ga prevedemo, se izvedejo programi, ki ustrezajo drugi, tretji in četrti fazi projekta:

 • obdelava, uvoz in čiščenje podatkov: uvoz/uvoz.r
 • analiza in vizualizacija podatkov: vizualizacija/vizualizacija.r
 • napredna analiza podatkov: analiza/analiza.r

Vnaprej pripravljene funkcije se nahajajo v datotekah v mapi lib/. Podatkovni viri so v mapi podatki/. Zemljevidi v obliki SHP, ki jih program pobere, se shranijo v mapo ../zemljevidi/ (torej izven mape projekta).

Potrebni paketi za R

Za zagon tega vzorca je potrebno namestiti sledeče pakete za R:

 • knitr - za izdelovanje poročila
 • rmarkdown - za prevajanje poročila v obliki RMarkdown
 • shiny - za prikaz spletnega vmesnika
 • DT - za prikaz interaktivne tabele
 • rgdal - za uvoz zemljevidov
 • rgeos - za podporo zemljevidom
 • digest - za zgoščevalne funkcije (uporabljajo se za shranjevanje zemljevidov)
 • readr - za branje podatkov
 • rvest - za pobiranje spletnih strani
 • tidyr - za preoblikovanje podatkov v obliko tidy data
 • dplyr - za delo s podatki
 • gsubfn - za delo z nizi (čiščenje podatkov)
 • ggplot2 - za izrisovanje grafov
 • mosaic - za pretvorbo zemljevidov v obliko za risanje z ggplot2
 • maptools - za delo z zemljevidi
 • tmap - za izrisovanje zemljevidov
 • extrafont - za pravilen prikaz šumnikov (neobvezno)

Binder

Zgornje povezave omogočajo poganjanje projekta na spletu z orodjem Binder. V ta namen je bila pripravljena slika za Docker, ki vsebuje večino paketov, ki jih boste potrebovali za svoj projekt.

Če se izkaže, da katerega od paketov, ki ji potrebujete, ni v sliki, lahko za sprotno namestitev poskrbite tako, da jih v datoteki install.R namestite z ukazom install.packages. Te datoteke (ali ukaza install.packages) ne vključujte v svoj program - gre samo za navodilo za Binder, katere pakete naj namesti pred poganjanjem vašega projekta.

Tako nameščanje paketov se bo izvedlo pred vsakim poganjanjem v Binderju. Če se izkaže, da je to preveč zamudno, lahko pripravite lastno sliko z želenimi paketi.

Če želite v Binderju delati z git, v datoteki gitconfig nastavite svoje ime in priimek ter e-poštni naslov (odkomentirajte vzorec in zamenjajte s svojimi podatki) - ob naslednjem zagonu bo mogoče delati commite. Te podatke lahko nastavite tudi z git config --global v konzoli (vendar bodo veljale le v trenutni seji).

About

Vzorčni repozitorij za projekt pri predmetu Analiza podatkov s programom R v študijskem letu 2020/21

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published