No description, website, or topics provided.
Java
Switch branches/tags
Clone or download
Pull request Compare This branch is 1 commit behind fejkbiljett:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
libs
releases
res
src/com/fejkbiljett/android
.gitignore
AndroidManifest.xml
README.md
fejkbiljett.keystore
project.properties

README.md

Fejkbiljett för Android

Fejkbiljett är en Android-applikation som skapar biljetter som liknar äkta sms-biljetter som behövs för att åka i olika städers kollektivtrafik.

För närvarande stöds följande städer:

  • Stockholm (SL, enhetspris 2017)

Ansvarsfriskrivning

Att använda Fejkbiljett för att olovligen åka i kollektivtrafiken är att betrakta som bedrägeri och/eller urkundsförfalskning, utvecklarna uppmanar användarna att endast använda program och källkod i utbildningssyfte.

Ladda ned

Fejkbiljett 0.19 går att ladda ned här:

https://github.com/Olangu/Fejkbiljett-Android/raw/master/releases/Fejkbiljett0.19.apk

MD5: 5ed9c2fc12d3eb634f3ee93e7364c0d4
SHA1: 6ac387d57b74027470a0cf06142ef6bf92f160e4

Appens rättigheter

Appen kräver dessa rättigheter:

  • WRITE_SMS (För att kunna skriva sms i telefonen)
  • READ_SMS (Behövs också för att kunna skriva sms)
  • INTERNET (Nerladdning av uppdateringar)
  • WAKE_LOCK (Så inte telefonen går i viloläge när uppdatering laddas ned)
  • WRITE_EXTERNAL_STORAGE (För att lagra nedhämtade uppdateringen)
  • VIBRATE (För att kunna vibrera vid skapande av sms)

Diskutera

Fejkbiljetts Flashbacktråd:

https://www.flashback.org/t2073456

Donera

Skänk en slant: