Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (9 sloc) 1013 Bytes

Tehtävä h5

Tehtävänanto (Tero Karvinen)

Oman kurssityöni aihe

Battle.net-alustan asentaminen, käyttäjän sisään kirjautuminen, pelin asentaminen ja ajo.

Battle.net on saatavilla Windows- ja macOS-versioina, joten moduuli tarkistaa käyttöjärjestelmän ja hylkää Linuxit. Mikäli osaan ja pystyn, sisällytän moduuliin macOS-puolen. En ole minkäänlainen osaaja mitä mäkkeihin tulee, mutta aion yrittää.

Kun kävin syksyllä 2017 Monitoimiprojekti-kurssia, kävi sitä samanaikaisesti Jori Laine, joka vastasi ryhmänsä keskitetyn hallinnan selvityksessä SaltStackista. Kun näin Laineen materiaalin sisältävän keskeneräisen Battle.net-alustan asennusmoduulin, ajattelin viedä tuon aiheen maaliin.

Muuta

Markdown-raportit toimivat, olen käyttänyt niitä aiempien tehtävien kirjoittamiseen.