Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
.idea
README.md
config.php
database.sql
footer.php
header.php
index.php
insert.php
user.php

README.md

baklava CMS

Derse geç kalanlardan (hocalar dahil) 5 TL toplayarak baklava yemeye karar verdik. Bunun üzerine kayıtları tutacağımız bir CMS yazdık. CMS üzerinde bolca zafiyet bıraktık. CMS üzerindeki X zafiyetini henüz işlememişken bir katılımcı X zafiyetini kullanarak kendi borcunu silebilirse o katılımcıdan para almayacaktık.