Skip to content
USB disk virüs clean3r
Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
temizle.bat

README.md

#Mr USB Clean3r

cat

Flash Disk'inizde dosyalar ve klasörlerinizi gizleyip, klasörler ile aynı isimde exe oluşturup o exe'yi klasörmüş gibi lanse eden virüsün ilacıdır bu. "temizle.bat" dosyasını flash disk'inize atıp ve bir kere çift tıklayın. Sizin için zorlu virüsleri Mr USB Muscle'a bırakın!

You can’t perform that action at this time.