Skip to content
Arduino konstruktor ROBI
Other
  1. Other 100.0%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
robi_v1_0_full
robi_v1_0_only_auto
README.md

README.md

ROBI

Arduino konstruktor ROBI

connection

Project details [EST]: http://www.oomipood.ee/page/robi

Assembly video: https://www.youtube.com/watch?v=OPz41vDi1wQ

[EST] Omanda teadmisi robootikast pannes ise komponentidest kokku toimiv robot. Robi on võimeline keerama paremale ja vasakule ning sõitma edasi ja tagasi. Robi sõidab automaatrežiimil ringi ja väldib takistusi tänu ultraheli moodulile. Võimalik on ka Robi käsitsijuhtimine läbi Android seadme - täpselt nagu puldiauto.

Tested with Arduino IDE 1.6.5-r2

You can’t perform that action at this time.