Skip to content
NodeJS web app om diy damp liquid eenheden te berekenen.
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
http_server.js

README.md

DIYDamp

Om een eigen liquid te maken die je kunt dampen spelen meerdere factoren een rol, met deze web app kunnen gebruikers de hoeveelheid te maken liquid, nicotine percentage en hoeveelheid aroma invullen. Na dit te hebben ingevuld zal de applicatie de hoeveelheden berekenen, dit zal worden weergeven in mililiters, grammen en druppels.

Wat heb ik (tot nu toe) geleerd

  • NodeJS installeren op Linux Mint
  • Hello World aanmaken met NodeJS

Wat moet er nog worden gedaan

  • Bootstrap template invoegen
  • main.js file waar alle calculaties worden gedaan

(Ook mogelijk)

  • Recepten aanmaken en opslaan
  • Login systeem met recepten beheer
  • Recepten opslaan aan favorieten (van andere gebruikers)
You can’t perform that action at this time.