Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Jakým způsobem číst číselníky? #23

Open
kalab-oto opened this Issue Mar 14, 2019 · 2 comments

Comments

2 participants
@kalab-oto
Copy link
Collaborator

kalab-oto commented Mar 14, 2019

Číselníky slouží k naplnění komboboxů. Půovdně jsem je stahoval z webu, teď jsem je dal do csv souborů k pluginu do složky cdb, abych to urychlil.
Teď, ale nevím jaký je nejlepší (nejsprávnější) způsob jak je nahrát.

Zatím se nahrávají př každém spuštění, což by mohlo být na hranici pohodlnosti. Je lepší to nastavit aby se to načítalo při spuštění QGIS? To zase bude trochu zpomalovat start QGIS i když se plugin používat nebude. Nebo je jiné řešní?

def get_numberer(filt_par):
with open(Path(plugin_path,'cdb',filt_par+'.csv')) as f:
reader = csv.DictReader(f)
num_dict = list(reader)
return num_dict

@kalab-oto kalab-oto added the question label Mar 14, 2019

@kalab-oto kalab-oto changed the title Jakým způsobem nahrát číselníky? Jakým způsobem číst číselníky? Mar 18, 2019

@jachym

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

jachym commented Mar 18, 2019

no, vlastně jsi si odpověděl sám: tak, aby to zdržovalo na tom správnym místě - za mě je to inicializace GUI, ale vážně se to o tolik spomalí? je to pár texťáků, optimalizaci bych řešil, až když se ukáže, že to nějak zásadně zdržuje.

načítat z webu je blbý v tom, že to trvá dýl a taky to nemusí načíst nic (a znemožnit třeba start qgis). je potřeba ale zajistit akutalizační proces že

@kalab-oto

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

kalab-oto commented Mar 18, 2019

za mě je to inicializace GUI,

díky :) hodím to potom tam,teď to zatím to není moc velký problém

ale vážně se to o tolik spomalí?

u mě ani ne, ale nevím jak na pmalejších strojích a pokud toho bude potom víc, ale asi to nebude žádná hrůza

načítat z webu je blbý v tom, že to trvá dýl a taky to nemusí načíst nic (a znemožnit třeba start qgis). je potřeba ale zajistit akutalizační proces že

to bylo dost pomalý, proto jsem to stáhl, zatím jsou jenom 2, v hlavním modulu byla funkce na stahování z netu, tam jsem ji vyměnil na čtení .csv, a funkci jsem upravil a do samostatného skriptu, který potom bude sloužit k automatizaci

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.