Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
swedish: 4 changes by kustridaren
norwegian (bokmal): 3 changes by buzzCraft
spanish (mexican): 12 changes by absay
korean: 4 changes by telk5093
greek: 85 changes by sntovas
german: 4 changes by MagnumSociety
catalan: 5 changes by J0anJosep
tamil: 16 changes by Ramesh78dev
dutch: 4 changes by rcpaul
polish: 5 changes by pAter-exe
  • Loading branch information
translators committed Mar 1, 2021
1 parent 40505e6 commit 02e7bc7e0a23ef30c796c681badfa1eaa6c950db
Showing 10 changed files with 142 additions and 25 deletions.
@@ -1454,6 +1454,10 @@ STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Agrupa les desp
STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Defineix la disposició de la companyia a la finestra de despeses
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS :Treu automàticament els senyals durant la construcció ferroviària: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS_HELPTEXT :Treu automàticament els senyals ferroviaris que hi hagi pel mig durant la construcció de rail. Aneu amb compte ja que pot provocar col·lisions de trens.
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT :Límit de velocitat de la partida: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_HELPTEXT :Estableix el límit de velocitat de la partida quan s'activa l'avanç ràpid del temps. 0 = sense límit (tan ràpid com pugui el vostre ordinador). Els valors per sota de 100{NBSP}% alenteixen la partida. El límit de velocitat depèn de les característiques del vostre ordinador i de la partida que esteu jugant (mida del mapa, nombre de vehicles, longitud de les rutes...).
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_VAL :{NUM}{NBSP}% de la velocitat normal
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_ZERO :Sense límit (tan ràpid com pugui el vostre ordinador)

STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Barra de notícies: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Reprodueix un so quan apareixen les notícies resumides a la barra inferior
@@ -1821,7 +1825,7 @@ STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Comprova
STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Mostra els paràmetres de les IA/Script de la partida
STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT :{BLACK}Surt de l'OpenTTD.

STR_INTRO_BASESET :{WHITE}Al joc de gràfics base seleccionat li falten {NUM} sprite{P "" s}.{}Si us plau, comproveu-ne si hi ha actualitzacions disponibles.
STR_INTRO_BASESET :{WHITE}Al joc de gràfics base seleccionat li falten {NUM} sprite{P "" s}.{}Si us plau, comproveu si hi ha actualitzacions disponibles.
STR_INTRO_TRANSLATION :{BLACK}A aquesta traducció li falten {NUM} caden{P a es}. Si us plau, ajudeu a fer millor l'OpenTTD unint-vos com a traductor. Vegeu el fitxer readme.txt per més detalls.

# Quit window
@@ -1453,6 +1453,10 @@ STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Uitgaven in bed
STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Definieer de lay-out voor het bedrijfsuitgavenvenster
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS :Automatisch seinen verwijderen tijdens spooraanleg: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS_HELPTEXT :Seinen automatisch verwijderen tijdens spooraanleg als deze in de weg staan. Dit kan botsingen veroorzaken.
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT :Limiet verhoogde spelsnelheid: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_HELPTEXT :Beperkt de snelheid van het spel wanneer de spelsnelheid is verhoogt. 0 = geen limiet (alleen beperkt door de computer zelf). Waarden onder 100% vertragen het spel. De hoogste waarde hangt af van de specifcaties van de computer en kan afhankelijk van het spel variëren.
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_VAL :{NUM}% normale spelsnelheid
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_ZERO :Geen limiet (alleen beperkt door de computer zelf)

STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Nieuwsticker: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Speel geluidseffecten af bij korte nieuwsberichten
@@ -1454,6 +1454,10 @@ STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Zwischensummen
STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Lege das Layout für das Fenster mit den Firmenausgaben fest
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS :Automatische Entfernung von Signalen während der Errichtung von Bahntrassen: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_AUTO_REMOVE_SIGNALS_HELPTEXT :Automatische Entfernung von Signalen während der Errichtung der Bahntrasse, wenn diese sich im Weg befinden. Hinweis: Dies kann zu Unfällen führen!
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT :Zeitraffer Geschwindigkeitslimit: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_HELPTEXT :Limit wie schnell das Spiel läuft, wenn Zeitraffer aktiviert ist. 0= unlimitiert (so schnell, wie ihr Computer es erlaubt). Eingaben unter 100% können das Spiel verlangsamen. Das obere Limit hängt von den technischen Spezifikationen ihres Computer ab und kann großen Einfluss auf das Spiel haben
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_VAL :{NUM}% normale Spielgeschwindigkeit
STR_CONFIG_SETTING_FAST_FORWARD_SPEED_LIMIT_ZERO :Keine Beschränkung (so schnell wie ihr Computer es erlaubt)

STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Nachrichtenticker: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Soundeffekte für Kurzfassungen von Nachrichten abspielen (Ticker)

0 comments on commit 02e7bc7

Please sign in to comment.