Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
swedish: 12 changes by joeax910
  • Loading branch information
translators committed Jun 19, 2021
1 parent ce7ef4d commit 052f6b5d9fd17ca38105b27e5a1d616dacc2e2da
Showing 1 changed file with 12 additions and 7 deletions.
@@ -386,7 +386,7 @@ STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT :Avsluta
############ range for settings menu starts
STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS :Spelinställningar
STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE :Inställningar
STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS :Inställningar för AI / spelskript
STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS :Inställningar för datorspelare / spelskript
STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS :Inställningar för NewGRF
STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS :Inställningar för genomskinlighet
STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED :Stadsnamn visas
@@ -484,7 +484,7 @@ STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES :Ta bort alla me
STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO :Information om mark
STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR :
STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE :Visa/dölj konsolen
STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG :Felsökning av AI / spelskript
STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG :Felsökning av datorspelare / spelskript
STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT :Skärmdump
STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE :Visa bildfrekvens
STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD :Om 'OpenTTD'
@@ -883,6 +883,7 @@ STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO :{WHITE}{STATION

STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED :{BIG_FONT}{BLACK}Subventionen har gått ut:{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} är inte längre subventionerad
STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLACK}Subventionen gäller inte längre:{}{}{STRING} från {STRING} till {STRING} är inte längre subventionerad
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Ny subvention:{}{}Första transporten av {STRING} från {STRING} till {STRING} får {NUM} års subvention från kommunen!

STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}Trafikkaos i {TOWN}!{}{}Vägombyggnadsprogram bekostat av {STRING} medför 6 månader av elände för bilister!
STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Transportmonopol!
@@ -1193,11 +1194,15 @@ STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT :Räntenivå fö
STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS :Driftkostnader: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT :Sätt nivån för underhålls- och driftskostnader för fordon och infrastruktur
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED :Konstruktionshastighet: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT :Begränsar antalet konstruktionshandlingar för AI-spelare
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT :Begränsar antalet konstruktionshandlingar för datorspelare
STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Fordonshaverier: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT :Styr hur ofta otillräckligt servade fordon kan få motorstopp
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER :Subvention (multiplikativ): {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT :Ange hur mycket betalt som subventionerade anslutningar ger
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION :Subventioners varaktighet: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_HELPTEXT :Ställ in hur många år en subvention ska gälla
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_VALUE :{NUM} år
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_DISABLED :Inga subventioner
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS :Konstruktionskostnader: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT :Sätt nivån för konstruktions- och inköpskostnader
STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS :Lågkonjunkturer: {STRING}
@@ -1528,7 +1533,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM :Mellan
STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD :Svår

STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER :Tillåt datorspelare i flerspelarläge: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT :Tillåt datorstyrda AI-spelare att delta i spel för flera spelare
STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT :Tillåt datorstyrda spelare att delta i spel för flera spelare
STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES :#opcodes innan skript sätts i viloläge: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT :Maximalt antal beräkningssteg ett skript kan utföra i en omgång
STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY :Maximalt minnesanvändning per skript: {STRING}
@@ -4206,12 +4211,12 @@ STR_AI_DEBUG_SETTINGS :{BLACK}Inställ
STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP :{BLACK}Ändra inställningarna för spelskriptet
STR_AI_DEBUG_RELOAD :{BLACK}Ladda om datorspelaren
STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP :{BLACK}Stoppa datorspelaren, ladda om skriptet och starta sedan om datorspelaren
STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Slå på/av brytning då AI-loggmeddelande matchar brytsträngen
STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Slå på/av brytning då datorspelares loggmeddelande matchar brytsträngen
STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL :{BLACK}Bryt på:
STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE :{BLACK}Bryt på
STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP :{BLACK}När ett AI-loggmeddelande matchar angiven sträng så kommer spelet att pausas
STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP :{BLACK}När ett loggmeddelande om datorspelare matchar angiven sträng så kommer spelet att pausas
STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE :{BLACK}Matcha VERSALER/gemener
STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Slå på/av matchning av VERSALER/gemener när AI-loggmeddelanden jämförs mot brytsträngen
STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Slå på/av matchning av VERSALER/gemener när datorspelares loggmeddelanden jämförs mot brytsträngen
STR_AI_DEBUG_CONTINUE :{BLACK}Fortsätt
STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP :{BLACK}Opausa och fortsätt datorspelaren
STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP :{BLACK}Visa debug-utskrifter för denna datorspelare

0 comments on commit 052f6b5

Please sign in to comment.