Skip to content
Permalink
Browse files

Update: Translations from eints

finnish: 3 changes by hpiirai
  • Loading branch information
translators
translators committed Jan 5, 2020
1 parent 7be9c28 commit 12f4602f57f0f7461c83eaa21209587ad9643af2
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 src/lang/finnish.txt
@@ -1312,6 +1312,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Näytä kunnan
STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Näytä kuntien asukasluvut kartalla
STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :Viivojen paksuus kuvaajissa: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Viivan leveys kuvaajissa. Ohut viiva on tarkasti luettavissa kun taas paksumpi viiva on helpompi nähdä ja sen värit ovat helpommin havaittavissa
STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME :Näytä NewGRF:n nimi liikennevälineikkunassa
STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT :Lisää liikennevälinevalikoimaikkunaan rivin, joka näyttää, mistä NewGRF:stä valittu liikenneväline on peräisin.

STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Maasto: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :Maasto vaikuttaa useisiin pelin peruselementteihin, kuten rahtiin ja kuntien kasvuedellytyksiin. NewGRF:t ja peliskriptit voivat kuitenkin vaikuttaa tarkemmin pelin kulkuun
@@ -4182,6 +4184,7 @@ STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT :{BLACK}Täysin
STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT :{BLACK}Kuvakaappaus oletuslähennyksellä
STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT :{BLACK}Koko kartan kuvakaappaus
STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Korkeuskartan kuvakaappaus
STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Pienoiskartan kuvakaappaus

# AI Parameters
STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Parametrit

0 comments on commit 12f4602

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.