Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
russian: 9 changes by Ln-Wolf
catalan: 25 changes by J0anJosep
  • Loading branch information
translators committed Jul 23, 2021
1 parent 72737a9 commit 333de9f15d0c970edf5350131c4b858c427e3098
Showing 2 changed files with 34 additions and 1 deletion.
@@ -1440,6 +1440,11 @@ STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Doble clic
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Un clic (quan té el focus)
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Un clic (immediatament)

STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE :Servei de transmissió: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_HELPTEXT :Si falla la creació d'una connexió al servidor, es pot usar un servei de transmissió per crear la connexió. «Mai» no permet fer-ho, «Pregunta» permet que l'usuari esculli què fer i «Permet» en permet l'ús sense preguntar-ho.
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_NEVER :Mai
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ASK :Pregunta
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ALLOW :Permet

STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Emulació del botó dret: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Selecciona el mètode per emular els clics amb el botó dret del ratolí
@@ -1793,6 +1798,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Indúst
STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Distribució de la càrrega
STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Competidors
STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Jugadors IA
STR_CONFIG_SETTING_NETWORK :{ORANGE}Xarxa

STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(Recomanat)
@@ -1998,6 +2004,7 @@ STR_FACE_EARRING :Arracades:
STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Canvia la corbata o les arracades

############ Next lines match ServerGameType
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_LOCAL :Local
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_PUBLIC :Pública
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_INVITE_ONLY :Només invitació
############ End of leave-in-this-order
@@ -2050,11 +2057,12 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_INTERNET_TOOLTIP :{BLACK}Cerca se
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN :{BLACK}Cerca a la LAN
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN_TOOLTIP :{BLACK}Cerca servidors a la xarxa local
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Afegeix un servidor
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Afegeix un servidor a la llista que sempre es comprovarà per buscar partides en marxa
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Afegeix un servidor a la llista. Es pot afegir l'adreça del servidor o un codi d'invitació.
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Inicia el servidor
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Inicia en un servidor propi

STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Posa el teu nom
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_SERVER_ADDRESS :{BLACK}Escriviu l'adreça del servidor o el codi d'invitació.

# Start new multiplayer server
STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION :{WHITE}Inicia una partida multijugador nova
@@ -2140,6 +2148,10 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_EDIT_TOOLTIP :{BLACK}Editeu e
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_QUERY_CAPTION :Nom del servidor
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY :{BLACK}Visibilitat
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY_TOOLTIP :{BLACK}Permet establir si altres persones poden veure el vostre servidor a la llista pública.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_INVITE_CODE :{BLACK}Codi d'invitació
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_INVITE_CODE_TOOLTIP :{BLACK}Codi d'invitació que els altres jugadors poden usar per unir-se a aquest servidor.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE :{BLACK}Tipus de connexió
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_TOOLTIP :{BLACK}Indica com els altres usuaris poden comunicar-se amb el vostre servidor.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER :{BLACK}Jugador
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Nom
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}El vostre nom de jugador
@@ -2159,6 +2171,11 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_ICON_HOST_TOOLTIP :{BLACK}Aquest
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CLIENT_COMPANY_COUNT :{BLACK}{NUM} client{P "" s} / {NUM} companyi{P a es}

############ Begin of ConnectionType
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_UNKNOWN :{BLACK}Local
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_ISOLATED :{RED}Els jugadors remots no es poden connectar.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_DIRECT :{BLACK}Públic
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_STUN :{BLACK}Darrere del NAT
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_TURN :{BLACK}Via servei de transmissió
############ End of ConnectionType

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_KICK :Treu
@@ -2172,6 +2189,11 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CLIENT_BAN :{YELLOW}Esteu s
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_RESET :{YELLOW}Esteu segur que voleu esborrar la companyia «{COMPANY}»?
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_UNLOCK :{YELLOW}Esteu segur que voleu restablir la contrasenya de la companyia «{COMPANY}»?

STR_NETWORK_ASK_RELAY_CAPTION :{WHITE}Voleu usar un servei de transmissió?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_TEXT :{YELLOW}No s'ha pogut establir una connexió entre el servidor i el vostre dispositiu.{}Voleu transmetre aquesta sessió via «{STRING}»?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_NO :{BLACK}No
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ONCE :{BLACK}Sí, aquest una vegada.
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ALWAYS :{BLACK}Sí, no ho preguntis més.

STR_NETWORK_SERVER :Servidor
STR_NETWORK_CLIENT :Client
@@ -2290,6 +2312,8 @@ STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}El servi
STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED :*** S'ha expulsat {STRING}. Motiu: {STRING}

STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_REGISTRATION_FAILED :{WHITE}El registre al servidor ha fallat.
STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_ISOLATED :{WHITE}El vostre servidor no permet connexions remotes.
STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_ISOLATED_DETAIL :{WHITE}Els altres jugadors no podran connectar-se al vostre servidor.

# Content downloading window
STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Descàrregues de contingut
@@ -1590,6 +1590,11 @@ STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :двойной
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :одиночный щелчок (когда фокус в поле ввода)
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :одиночный щелчок (немедленно)

STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE :Использовать транслятор: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_HELPTEXT :Если подключиться к игровому серверу напрямую не удаётся, клиент может установить соединение через сервер-транслятор. Использование транслятора можно разрешить, запретить без запроса, или спрашивать каждый раз при подключении.
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_NEVER :нет
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ASK :спрашивать
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ALLOW :да

STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Эмуляция нажатия правой кнопки мыши: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Выбор способа эмуляции нажатия правой кнопки мыши
@@ -1943,6 +1948,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Пре
STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Распределение грузов
STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Конкуренты
STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Искусственный интеллект
STR_CONFIG_SETTING_NETWORK :{ORANGE}Сеть

STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(Рекомендуется)
@@ -2319,6 +2325,7 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_UNKNOWN :{BLACK}Лока
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_ISOLATED :{RED}Другие игроки не могут подключиться
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_DIRECT :{BLACK}Публичное
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_STUN :{BLACK}Сервер за NAT
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_TURN :{BLACK}Через транслятор
############ End of ConnectionType

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_KICK :Отключить
@@ -2332,6 +2339,8 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CLIENT_BAN :{YELLOW}Заб
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_RESET :{YELLOW}Удалить компанию «{COMPANY}»?
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_UNLOCK :{YELLOW}Сбросить пароль у компании «{COMPANY}»?

STR_NETWORK_ASK_RELAY_CAPTION :{WHITE}Использовать транслятор?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_TEXT :{YELLOW}Не удалось установить соединение с сервером.{}Перенаправить соединение через «{STRING}»?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_NO :{BLACK}Нет
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ONCE :{BLACK}Да, однократно
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ALWAYS :{BLACK}Да, всегда

0 comments on commit 333de9f

Please sign in to comment.