Skip to content
Permalink
Browse files

Update: Translations from eints

croatian: 9 changes by VoyagerOne
  • Loading branch information
translators
translators committed Dec 21, 2019
1 parent 96f8c13 commit 379402f02ef4f74b4c3800563d9d91f4b1ae58b5
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 src/lang/croatian.txt
@@ -1650,6 +1650,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Uključi stabil
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Kada je uključeno, promjene u industrijskoj proizvodnji su češće ali u manjim rasponima. Ova postavka obično nema efekta ukoliko su industrije postavljene iz nekog NewGRF-a
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Dopusti kupovanje udjela u drugim tvrtkama: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Kada je uključeno, dopušta se kupnja i prodaja dionica tvrtki. Dionice će postati dostupne samo za tvrtke određene starosti
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Najmanja starost tvrtke za trgovanje udjelima: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Odredite najmanju starost tvtke da bi drugi mogli kupovati i prodavati dionice.
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Postotak dobiti za dionicu koji se plaća kod sustava feedera: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Postotak prihoda koji će biti predan srednjim dionicama prijevoza feeder sustavima, daje više kontrole nad prihodima
STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Kod povlačenja, postavi signale svakih: {STRING}
@@ -3216,6 +3218,8 @@ STR_TOWN_VIEW_RENAME_TOWN_BUTTON :Preimenuj grad

# Town local authority window
STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}Lokalna samouprava grada {TOWN}a
STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE :{BLACK}Zona
STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP :{BLACK}Pokaži područje sa granicama lokalne vlasti
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Ocjene prijevoznih tvrtki:
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Dostupne radnje:
@@ -3484,7 +3488,12 @@ STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENC
# Industry directory
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Industrije
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Ništa -
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO :{BLACK}{CARGO_LONG}{STRING}{YELLOW} ({COMMA}% prevezeno){BLACK}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING} i {NUM} više...
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Imena industrija - za centriranje pogleda klikni na ime. Ctrl+klik otvara novi prozor sa lokacijom industrije

# Industry view

0 comments on commit 379402f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.