Skip to content
Permalink
Browse files

Update: Translations from eints

polish: 22 changes by MaksOPENTTD1
  • Loading branch information
translators
translators committed Mar 22, 2020
1 parent 3e680c5 commit 55e81d39737ccf7d7bbcca92d997ac4db862176d
Showing with 22 additions and 22 deletions.
  1. +22 −22 src/lang/polish.txt
@@ -2200,27 +2200,27 @@ STR_OSNAME_SUNOS :SunOS

# Abandon game
STR_ABANDON_GAME_CAPTION :{WHITE}Wyjście
STR_ABANDON_GAME_QUERY :{YELLOW}Czy jesteś pewien że chcesz skończyć grę?
STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Czy jesteś pewien że chcesz opuścić ten scenariusz?
STR_ABANDON_GAME_QUERY :{YELLOW}Czy jesteś pewien, że chcesz skończyć grę?
STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Czy jesteś pewny, że chcesz opuścić ten scenariusz?

# Cheat window
STR_CHEATS :{WHITE}Oszukiwanie
STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Pole wyboru wskazuje czy użyłeś już wcześniej tego oszustwa
STR_CHEATS_WARNING :{BLACK}Ostrzeżenie! Właśnie chcesz zdradzić swoich współzawodników. Miej na uwadze, że taka hańba będzie pamiętana na wieki
STR_CHEATS :{WHITE}Oszustwa
STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Pole wyboru wskazuje, czy użyłeś już wcześniej tego oszustwa
STR_CHEATS_WARNING :{BLACK}Ostrzeżenie! Właśnie chcesz zdradzić swoich współzawodników. Miej na uwadze, że taka hańba będzie pamiętana na wieczność
STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Zwiększ ilość pieniędzy o {CURRENCY_LONG}
STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}Grasz jako firma: {ORANGE}{COMMA}
STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Magiczny buldożer (usuwanie przedsiębiorstw, obiektów nieprzesuwalnych): {ORANGE}{STRING}
STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS :{LTBLUE}Tunele mogą się przecinać: {ORANGE}{STRING}
STR_CHEAT_NO_JETCRASH :{LTBLUE}Odrzutowce nie będą rozbijać się (często) na małych lotniskach: {ORANGE} {STRING}
STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Magiczny buldożer (usuwanie przedsiębiorstw, nieprzesuwalnych obiektów): {ORANGE}{STRING}
STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS :{LTBLUE}Tunele mogą się krzyżować ze sobą: {ORANGE}{STRING}
STR_CHEAT_NO_JETCRASH :{LTBLUE}Odrzutowce nie będą (tak często) się rozbijać na małych lotniskach: {ORANGE} {STRING}
STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL :{LTBLUE}Edytuj maksymalną wysokość mapy: {ORANGE}{NUM}
STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT :{WHITE}Edytuj maksymalną wysokość gór na mapie
STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE :Klimat umiarkowany
STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :Klimat arktyczny
STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :Klimat tropikalny
STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE :Krajobraz zabawkowy
STR_CHEAT_CHANGE_DATE :{LTBLUE}Zmień datę: {ORANGE}{DATE_SHORT}
STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Zmiana obecnego roku
STR_CHEAT_SETUP_PROD :{LTBLUE}Pozwól modyfikować wielkość produkcji przedsiębiorstw: {ORANGE}{STRING}
STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Zmień obecny rok
STR_CHEAT_SETUP_PROD :{LTBLUE}Włącz modyfikowanie wielkości produkcji przedsiębiorstw: {ORANGE}{STRING}

# Livery window
STR_LIVERY_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} - Schemat kolorów
@@ -3433,7 +3433,7 @@ STR_NEWGRF_BROKEN :{WHITE}Zachowan
STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON :{WHITE}Zmieniony stan wagonu silnikowego '{1:ENGINE}', gdy był poza halą warsztatów
STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Zmiana długości pojazdu '{1:ENGINE}' , który nie jest zatrzymany w hali
STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY :{WHITE}Zmieniono ładowność pojazdu na '{1:ENGINE}', kiedy nie był w hali warsztatów lub w trakcie przebudowy
STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Pociąg '{VEHICLE}' należący do '{COMPANY}' ma niepoprawną długość. Prawdopodobnie spowodowane jest to problemami z NewGRFami. Gra może stracić synchronizację lub się zawiesić
STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Pociąg '{VEHICLE}' należący do '{COMPANY}' ma niepoprawną długość. Prawdopodobnie spowodowane jest to problemami z NewGRF'ami. Gra może się odsychronizować lub się zawiesić

STR_NEWGRF_BUGGY :{WHITE}NewGRF '{0:STRING}' dostarcza niepoprawnych danych
STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Informacje o ładunku/naprawie dla '{1:ENGINE}' różnią się od listy zakupu po zbudowaniu. Może to spowodować, że autoodnowienie/-zamiana nie wykona remontu poprawnie
@@ -3648,14 +3648,14 @@ STR_STATION_VIEW_GROUP_D_S_V :Cel-Źródło-P
STR_STATION_VIEW_GROUP_D_V_S :Cel-Przez-Źródło

############ range for rating starts
STR_CARGO_RATING_APPALLING :Zatrważające
STR_CARGO_RATING_VERY_POOR :Liche
STR_CARGO_RATING_POOR :Marne
STR_CARGO_RATING_APPALLING :Okropne
STR_CARGO_RATING_VERY_POOR :Bardzo słabe
STR_CARGO_RATING_POOR :Słabe
STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE :Przeciętne
STR_CARGO_RATING_GOOD :Dobre
STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD :Bardzo dobre
STR_CARGO_RATING_EXCELLENT :Wyśmienite
STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING :Niezrównane
STR_CARGO_RATING_EXCELLENT :Wspaniałe
STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING :Niezwykłe
############ range for rating ends

STR_STATION_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centruj główny widok na pozycji stacji. Ctrl+klik otwiera nowy podgląd na lokację stacji
@@ -3758,7 +3758,7 @@ STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Sprzedaj
STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION :Nazwa firmy
STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION :Nazwisko prezesa

STR_BUY_COMPANY_MESSAGE :{WHITE}Szukamy firmy transportowej, która przejęłaby naszą firmę{}{}Chcesz kupić {COMPANY} za {CURRENCY_LONG}?
STR_BUY_COMPANY_MESSAGE :{WHITE}Szukamy firmy transportowej, która przejęłaby naszą firmę.{}{}Chcesz zakupić {COMPANY} za {CURRENCY_LONG}?

# Company infrastructure window
STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION :{WHITE}Infrastruktura firmy {COMPANY}
@@ -3916,9 +3916,9 @@ STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE :{BLACK}Maks. si
STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE :{BLACK}Zasięg: {GOLD}{COMMA} pól
STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE :{BLACK}Typ samolotu: {GOLD}{STRING}

STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista wyboru pociągów - kliknij na pojeździe, aby uzyskać informacje. Ctrl+klik przełącza ukrywanie typu pojazdu
STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista wyboru pojazdów drogowych - kliknij na pojeździe, aby uzyskać więcej informacji. Ctrl+klik przełącza ukrywanie typu pojazdu
STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista wyboru statków - kliknij na statku, aby uzyskać informacje. Ctrl+klik przełącza ukrywanie typu statku
STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista wyboru pociągów - kliknij na pojazd, aby uzyskać informacje. Ctrl+klik przełącza ukrywanie typu pojazdu
STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista wyboru pojazdów drogowych - kliknij na pojazd, aby uzyskać więcej informacji. Ctrl+klik przełącza ukrywanie typu pojazdu
STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista wyboru statków - kliknij na statek, aby uzyskać informacje. Ctrl+klik przełącza ukrywanie typu statku
STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista wyboru samolotów - kliknij na samolocie, aby uzyskać informacje. Ctrl+klik przełącza ukrywanie typu samolotu

STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kup tabor kolejowy
@@ -4530,7 +4530,7 @@ STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY :{YELLOW}Okno de

# AI configuration window
STR_AI_CONFIG_CAPTION :{WHITE}Konfiguracja SI / Game Script
STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP :{BLACK}Game Script, który zostanie załadowany dla następnej gry
STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP :{BLACK}Game Script, który zostanie załadowany podczas kolejnej gry
STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP :{BLACK}SI, które zostaną załadowane podczas kolejnej gry
STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER :Ludzki gracz
STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI :Losowe SI
@@ -4582,7 +4582,7 @@ STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT :Game Script
STR_AI_SETTINGS_CLOSE :{BLACK}Zamknij
STR_AI_SETTINGS_RESET :{BLACK}Resetuj
STR_AI_SETTINGS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
STR_AI_SETTINGS_START_DELAY :Liczba dni, które odczekuje SI przed aktywacją po uruchomieniu poprzedniego (zwiększ lub zmniejsz): {ORANGE}{STRING}
STR_AI_SETTINGS_START_DELAY :Liczba dni, aby aktywować tą SI po uruchomieniu poprzedniej (zwiększ lub zmniejsz): {ORANGE}{STRING}


# Textfile window

0 comments on commit 55e81d3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.