Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
norwegian (bokmal): 16 changes by Anolitt
finnish: 2 changes by hpiirai
  • Loading branch information
translators committed Apr 29, 2021
1 parent 356bbbb commit 72a05921b06b02b04af6e86d981f55de4960ca61
Showing with 20 additions and 4 deletions.
  1. +2 −2 src/lang/finnish.txt
  2. +18 −2 src/lang/norwegian_bokmal.txt
@@ -4463,7 +4463,7 @@ STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Ei voi r
STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE :{WHITE}Satamaa ei voi rakentaa tähän...
STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE :{WHITE}Lentokenttää ei voi rakentaa...

STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Liitä yhteen useampi asema/lastausalue.
STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Vieressä on useampi kuin yksi olemassaoleva asema tai kuormausalue.
STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT :{WHITE}... asema liian levittäytynyt
STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING :{WHITE}Liian monta asemaa ja lastausaluetta.
STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS :{WHITE}Rautatieasema on jakautunut liian moneen osaan
@@ -4496,7 +4496,7 @@ STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST :{WHITE}Satama p
STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST :{WHITE}Lentokenttä pitää tuhota ensin.

# Waypoint related errors
STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Liittää useamman kuin yhden reittipisteen
STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Vieressä on useampi kuin yksi olemassaoleva reittipiste.
STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT :{WHITE}Liian lähellä toista reittipistettä

STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Junien reittipistettä ei voi rakentaa tähän...
@@ -1994,6 +1994,7 @@ STR_FACE_TIE :Slips:
STR_FACE_EARRING :Ørering:
STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Endre slips eller ørering

STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_PUBLIC :Offentlig

# Network server list
STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION :{WHITE}Flerspiller
@@ -2057,6 +2058,7 @@ STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Spillnav
STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD :{BLACK}Sett passord
STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Beskytt ditt spill med et passord hvis du ikke vil at hvem som helst skal bli med på det

STR_NETWORK_START_SERVER_VISIBILITY_LABEL :{BLACK}Synlighet
STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT :{BLACK}{NUM} klient{P "" er}
STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS :{BLACK}Maks antall klienter:
STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS.small :dra og slipp
@@ -2124,8 +2126,21 @@ STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Firmaet
STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Liste over klienter

# Network client list


STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME :{BLACK}Navn
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY_TOOLTIP :{BLACK}Om andre mennesker kan se serveren din i den offentlige oppføringen
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER :{BLACK}Spiller
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Navn
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME_EDIT_TOOLTIP :{BLACK}Rediger ditt spillernavn
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME_QUERY_CAPTION :Ditt spillernavn
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_TOOLTIP :{BLACK}Administrative handlinger å utføre for denne klienten
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_JOIN_TOOLTIP :{BLACK}Bli med i dette firmaet
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CHAT_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Send en melding til alle spillerne i dette firmaet
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CHAT_SPECTATOR_TOOLTIP :{BLACK}Send en melding til alle tilskuerne
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_NEW_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Opprett et nytt firma og bli med i det

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_KICK :Spark

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CLIENT_BAN :{YELLOW}Er du sikker på at du vil utestenge spiller '{STRING}'?

STR_NETWORK_SERVER :Tjener
STR_NETWORK_CLIENT :Klient
@@ -3046,6 +3061,7 @@ STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING :{RED}Advarsel:
STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR :{RED}Feil: {SILVER}{STRING}
STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL :{RED}Fatal: {SILVER}{STRING}
STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP :{WHITE}En fatal NewGRF-feil har oppstått:{}{STRING}
STR_NEWGRF_ERROR_POPUP :{WHITE}En NewGRF feil har oppstått:{}{STRING}
STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER :{1:STRING} virker ikke med TTDPatch-versjonen som er rapportert av OpenTTD
STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS :{1:STRING} er for versjon {STRING} av TTD
STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH :{1:STRING} er laget for bruk med {STRING}

0 comments on commit 72a0592

Please sign in to comment.