Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
finnish: 6 changes by hpiirai
tamil: 62 changes by aswn
dutch: 2 changes by JanWillem
  • Loading branch information
translators committed Oct 21, 2019
1 parent 0d599e1 commit 81272000f8504f9f9d0c71c644c8a5493a91e807
Showing with 70 additions and 11 deletions.
  1. +2 −0 src/lang/dutch.txt
  2. +6 −2 src/lang/finnish.txt
  3. +62 −9 src/lang/tamil.txt
@@ -1556,6 +1556,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Vloeiende econo
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Wanneer dit is ingeschakeld, verandert de productie van industrieën vaker en in kleinere stappen. Deze instelling heeft meestal geen effect als de industriesoorten worden geleverd door een NewGRF.
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Kopen van aandelen in andere bedrijven toestaan: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Wanneer ingeschakeld is het toegestaan om bedrijfsaandelen te kopen en te verkopen. Aandelen zullen alleen beschikbaar zijn voor bedrijven die een bepaalde leeftijd hebben bereikt
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Minimale leeftijd van bedrijf om aandelen te kunnen verhandelen: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Hiermee wordt de minimale leeftijd van een bedrijf ingesteld waarna anderen aandelen in dat bedrijf kunnen gaan kopen en verkopen.
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Percentage van routeopbrengst in overdrachtssysteem: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Percentage van het inkomen besteed aan de intermediaire delen in feedersystemen waardoor er meer controle over de inkomsten is
STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Bij slepen, seinen plaatsen om de: {STRING}
@@ -1326,8 +1326,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Maaston tyyppi:
STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT :(Vain TerraGenesis) Maaston mäkisyys
STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Teollisuuden määrä: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT :Määritä, kuinka paljon teollisuutta tulisi luoda ja millä tasolla teollisuuden tulisi pysytellä pelin aikana
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Suurin sallittu etäisyys kartan reunoilta öljynjalostamoille: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Öljynjalostamoja rakennetaan ainoastaan kartan reunoille eli rannikoille saarikartoilla
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Suurin sallittu etäisyys kartan reunoilta öljyteollisuudelle: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Öljynjalostamojen ja öljylauttojen suurin etäisyys kartan reunasta. Saarikartoilla tämä takaa sen, että ne ovat lähellä rannikkoa. Yli 256 ruudun kartoilla tätä arvoa suurennetaan suhteessa kartan kokoon.
STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Lumirajan korkeus: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Määritä, millä korkeudella lumiraja on pohjoisessa maastotyypissä. Lumi vaikuttaa teollisuuslaitosten luontiin sekä kuntien kasvuedellytyksiin
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :Maaston epätasaisuus: {STRING}
@@ -1556,6 +1556,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Tasainen talous
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Mikäli käytössä, teollisuuden tuotanto muuttuu useammin ja vähemmän kerrallaan. Tällä asetuksella ei ole yleensä vaikutusta mikäli teollisuustyypit ovat NewGRF:n tarjoamia
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Salli toisten yhtiöiden osakkeiden ostaminen: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Mikäli käytössä, toisten yhtiöiden osakkeiden ostaminen ja myyminen on mahdollista. Osakkeet ovat saatavilla vain yhtiöille, jotka ovat saavuttaneet tietyn iän
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Yhtiön vähimmäisikä osakekaupoille: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Aseta yhtiölle vähimmäisikä, jonka jälkeen muut voivat ostaa ja myydä yhtiön osakkeita.
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Syöttöjärjestelmään maksettavan tuoton osuus: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Osuus tuotosta, joka annetaan välittäjille syöttöjärjestelmissä
STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Opastimien väli vedettäessä: {STRING}
@@ -3122,6 +3124,8 @@ STR_TOWN_VIEW_RENAME_TOWN_BUTTON :Nimeä kunta

# Town local authority window
STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}{TOWN}: viranomaiset
STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE :{BLACK}Alue
STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP :{BLACK}Näytä paikallisviranomaisten hallinnoiman alueen raja
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Kuljetusyhtiön arvioinnit:
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Toiminnot:

0 comments on commit 8127200

Please sign in to comment.