Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
norwegian (bokmal): 10 changes by buzzCraft
  • Loading branch information
translators committed Nov 25, 2020
1 parent 521f41f commit 821592ddeb315bdfed7651b0ef7ecc322f7539bf
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 src/lang/norwegian_bokmal.txt
@@ -866,6 +866,7 @@ STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE :{BIG_FONT}{BLAC
STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE :{BIG_FONT}{BLACK}{ENGINE}
STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE :{BLACK}Ny{G "" "" tt} {STRING} er nå tilgjengelig! - {ENGINE}

STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP :{BLACK}Vis gruppe- og kjøretøyliste basert på kjøretøyets gruppe

STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} godtar ikke lenger {STRING}
STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO :{WHITE}{STATION} godtar ikke lenger {STRING} eller {STRING}
@@ -1548,6 +1549,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Fullt
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Farge i avisen kommer i: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Året der avisannonseringene bli vist i farger. Før dette året blir alle annonseringer vist i svart/hvitt,
STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Start spillet i år: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Poengsum ved slutten av året: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :Året spillet slutter med tanke på poeng. På slutten av dette året, vil firmaets poengsum bli lagret og tavlen med høyeste poengsummer vil vises. Spilleren kan fortsette å spille etter dette.{}Hvis dette er før start året, vil tavlen med høyeste poengsummer aldri vises.
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Jevn økonomi (flere, mindre endringer): {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Når denne er aktivert, endrer industriproduksjonen seg oftere, og i mindre trinn. Denne innstillingen har vanligvis ingen effekt hvis industriene er fra en NewGRF
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Tillat aksjekjøp i andre firmaer: {STRING}
@@ -3119,6 +3122,7 @@ STR_TOWN_VIEW_RENAME_TOWN_BUTTON :Endre bynavnet

# Town local authority window
STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}{TOWN}s bystyre
STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE :{BLACK}Område
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Vurdering av transportfirma:
STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Handlinger tilgjengelig:
@@ -3389,6 +3393,10 @@ STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Industri
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Ingen -
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Industrinavn - klikk på navn for å gå til industri. Ctrl+klikk åpner et nytt tilleggsvindu over industrien
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER :{BLACK}Godtatte varer:{SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER :{BLACK}Produserte varer: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES :Alle varetyper
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE :Ingen

# Industry view
STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
@@ -4164,6 +4172,8 @@ STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Velg det
STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Avbryt
STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Ikke endre skriptet

STR_SCREENSHOT_CAPTION :WHITE}Ta skjermbilde
STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT :{BLACK}Skjermbilde med maksimal zoom

# AI Parameters
STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Parametre

0 comments on commit 821592d

Please sign in to comment.