Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
korean: 1 change by telk5093
slovak: 6 changes by FuryPapaya
latvian: 9 changes by lexuslatvia
  • Loading branch information
translators committed Dec 20, 2020
1 parent e82333c commit 914fb4c9871128ed999a1b997d6b731b0b1acdd0
Showing with 16 additions and 6 deletions.
  1. +1 −0 src/lang/korean.txt
  2. +9 −0 src/lang/latvian.txt
  3. +6 −6 src/lang/slovak.txt
@@ -5038,6 +5038,7 @@ STR_FORMAT_BUOY_NAME :{TOWN} 부표
STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :{TOWN} 부표 #{COMMA}
STR_FORMAT_COMPANY_NUM :(회사 {COMMA})
STR_FORMAT_GROUP_NAME :그룹 {COMMA}
STR_FORMAT_GROUP_VEHICLE_NAME :{GROUP} {COMMA}
STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{TOWN} {STRING}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :{TOWN} 경유지
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :{TOWN} 경유지 #{COMMA}
@@ -196,6 +196,7 @@ STR_COLOUR_DEFAULT :Noklusējuma
STR_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :{COMMA}{NBSP}jūdzes stundā
STR_UNITS_VELOCITY_METRIC :{COMMA}{NBSP}km/h
STR_UNITS_VELOCITY_SI :{COMMA}{NBSP}m/s
STR_UNITS_VELOCITY_GAMEUNITS :{DECIMAL}{NBSP}lauciņi/diena

STR_UNITS_POWER_IMPERIAL :{COMMA}{NBSP}ZS
STR_UNITS_POWER_METRIC :{COMMA}{NBSP}ZS
@@ -1555,6 +1556,11 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Vērtēšanas b
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :Spēles beigas gads (tiek izmantots rezultāta noteikšanai). Šī gada beigās uzņēmuma rezultāti tiek ierakstīti un uz ekrāna tiek parādīti labākie rezultāti, bet spēlētāji var turpināt spēlēt arī pēc šī datuma.{}Ja tas ir norādīts pirms spēles sākuma datuma, labākie rezultāti nekad netiek parādīti.
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Nekad
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE :Ekonomikas tips: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_HELPTEXT :Vienmērīga ekonomika liek mainīt ražošanas apjomus biežāk un mazākos soļos. Saldēta ekonomika aptur ražošanas izmaiņas un nozaru slēgšanu. Šim iestatījumam var nebūt ietekmes, ja nozares veidus nodrošina NewGRF.
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_ORIGINAL :Orģināls
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_SMOOTH :Gluds
STR_CONFIG_SETTING_ECONOMY_TYPE_FROZEN :Saldēts
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Atļaut akciju pirkšanu no citiem uzņēmumiem: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Ja iespējots, ir atļauts pirkt un pārdodot uzņēmumu akcijas. Akcijas būs pieejamas tikai atbilstošu vecumu sasniegušiem uzņēmumiem
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Minimālais uzņēmuma vecums, lai tirgotos ar akcijām: {STRING}
@@ -1675,6 +1681,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT :Vai lietotāja
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :impērijas, britu (jūdzes stundā)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC :metriskās (km/h)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI :SI, starptautiskās (m/s)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_GAMEUNITS :Spēles vienības (lauciņi/dienas)

STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER :Transportlīdzekļu jaudas mērvienības: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT :Vai lietotāja saskarnē rāda transporta līdzekļa jaudu, rādīt norādītajās mērvienībās
@@ -1809,6 +1816,7 @@ STR_INTRO_TRANSLATION :{BLACK}Šim tul

# Quit window
STR_QUIT_CAPTION :{WHITE}Iziet
STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD :{YELLOW}Vai esat pārliecināts ka vēlaties iziet no OpenTTD?
STR_QUIT_YES :{BLACK}Jā
STR_QUIT_NO :{BLACK}Nē

@@ -5040,6 +5048,7 @@ STR_FORMAT_BUOY_NAME :{TOWN} boja
STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :{TOWN} boja Nr. #{COMMA}
STR_FORMAT_COMPANY_NUM :({COMMA}. uzņēmums)
STR_FORMAT_GROUP_NAME :Grupa {COMMA}
STR_FORMAT_GROUP_VEHICLE_NAME :{GROUP} #{COMMA}
STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{1:STRING} {0:TOWN}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :Pieturas punkts {TOWN}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Pieturas punkts {TOWN} #{COMMA}
@@ -1747,7 +1747,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT :Vždy, keď sa
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :Imperiálne (mph)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC :Metrické (km/h)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI :SI (m/s)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_GAMEUNITS :Jednotky hry (políčka/deň)
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_GAMEUNITS :Jednotky v hre (políčka/deň)

STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER :Jednotky výkonu vozidiel: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT :Vždy, keď sa zobrazí výkon vozidla v užívateľskom rozhraní, zobrazí sa vo vybraných jednotkách
@@ -4801,7 +4801,7 @@ STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE :{G=z}Cukrová b
STR_SV_EMPTY :
STR_SV_UNNAMED :Bez názvu
STR_SV_TRAIN_NAME :{G=m}Vlak č. {COMMA}
STR_SV_ROAD_VEHICLE_NAME :{G=s}Cestné vozidlo {COMMA}
STR_SV_ROAD_VEHICLE_NAME :{G=s}Cestné vozidlo č. {COMMA}
STR_SV_SHIP_NAME :{G=z}Loď č. {COMMA}
STR_SV_AIRCRAFT_NAME :{G=s}Lietadlo č. {COMMA}

@@ -5102,20 +5102,20 @@ STR_FORMAT_DATE_LONG :{STRING} {STRIN
STR_FORMAT_DATE_ISO :{2:NUM}-{1:STRING}-{0:STRING}

STR_FORMAT_BUOY_NAME :{TOWN} Bója
STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :{TOWN} Bója #{COMMA}
STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :{TOWN} Bója č. {COMMA}
STR_FORMAT_COMPANY_NUM :(Spoločnosť {COMMA})
STR_FORMAT_GROUP_NAME :Skupina {COMMA}
STR_FORMAT_GROUP_VEHICLE_NAME :{GROUP} č. {COMMA}
STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{1:STRING} {0:TOWN}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :Smerový bod {TOWN}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Smerový bod {TOWN} #{COMMA}
STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Smerový bod {TOWN} č. {COMMA}

STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN :Vlakové depo {TOWN}
STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL :Vlakové depo {TOWN} č. {COMMA}
STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE :Garáž {TOWN}
STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL :Garáž {TOWN} #{COMMA}
STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL :Garáž {TOWN} č. {COMMA}
STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP :Lodenica {TOWN}
STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL :Lodenica {TOWN} #{COMMA}
STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL :Lodenica {TOWN} č. {COMMA}
STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT :Letecký hangár {STATION}

STR_UNKNOWN_STATION :neznáma stanica

0 comments on commit 914fb4c

Please sign in to comment.