Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
swedish: 33 changes by Joel_A
  • Loading branch information
translators committed Jun 19, 2020
1 parent 506598a commit 9aca6ff971e95fbeaff9302cf5d8d44a80ed0206
Showing with 33 additions and 6 deletions.
  1. +33 −6 src/lang/swedish.txt
@@ -934,6 +934,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN :Mexikansk peso
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD :Nya Taiwanesisk dollar (NTD)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY :Kinesisk Renminbi (CNY)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD :Hongkongdollar (HKD)
STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR :Indisk rupie (INR)
############ end of currency region

STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME :{BLACK}Vägfordon
@@ -1160,7 +1161,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT :Maximalt belopp
STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE :Räntenivå: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT :Räntenivå för lån; styr även inflationen om sådan är aktiverad
STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS :Driftkostnader: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT :Sätt nivån för underhålls- och driftkostnader för fordon och infrastruktur
STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT :Sätt nivån för underhålls- och driftskostnader för fordon och infrastruktur
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED :Konstruktionshastighet: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT :Begränsar antalet konstruktionshandlingar för AI-spelare
STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Fordonshaverier: {STRING}
@@ -1308,6 +1309,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Visa invånaran
STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Visa antal invånare efter stadsnamnen på kartan
STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :Linjetjocklek i grafer: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Linjernas bredd i grafernas kurvor. En tunn linje är lättare att läsa av mer precist, medan en tjockare linje är lättare att se och gör det lättare att skilja mellan de olika färgerna
STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME :Visa NewGRF:ens namn i fordonsbyggnadsfönstret: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT :Lägg till en rad i fordonsbyggnadsfönstret som visar vilken NewGRF det valda fordonet kommer ifrån.

STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Landskap: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :Landskap definiera grundläggande gameplay scenarier med olika last och krav stad tillväxt. NewGRF och Game skript tillåter finare kontroll.
@@ -1319,8 +1322,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Terrängtyp: {S
STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT :(TerraGenesis endast) Hilliness av landskapet
STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Industritäthet: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT :Ange hur många industrier som ska genereras och vilken nivå som ska bibehållas under spelet
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Maximalt avstånd mellan oljeraffinaderier och kartans kant: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Oljeraffinaderier byggs bara nära kartans kanter, alltså vid kusten om det är en ö-karta
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Maximalt avstånd mellan oljeindustrier och kartans kant: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Begränsar hur långt från kartans kant oljeraffinaderier och oljeplattformar kan byggas. På ö-kartor säkerställer detta att de är nära kusten. På kartor större än 256 rutor skalas detta värde upp.
STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Snögränsens höjd: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Kontrollerar på vilken höjd snön börjar i det subarktiska landskapet. Snö påverkar även industrigeneration och städers tillväxtkrav
STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :Terrängens svårhetsgrad: {STRING}
@@ -1545,10 +1548,16 @@ STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :På
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Nyheter i färg visas efter: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Årtal då tidningens nyhetsartiklar börjar tryckas i färg. Innan detta år används monokromt svart/vitt
STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Startår: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Slutår för poängräkning: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :Årtal då spelet slutar räkna poäng. Vid slutet av detta år sparas företagets poäng och listan med de bästa spelresultaten visas, men därefter kan spelarna fortsätta att spela.{}Om årtalet är satt till innan startåret visas aldrig de bästa spelresultaten.
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Aldrig
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Lugn ekonomi (flera små ändringar): {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :När det är aktiverat ändras industriproduktionen oftare och i mindre steg. Den här inställningen har vanligtvis ingen effekt om de olika industrityperna kommer från en NewGRF
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Tillåt köp av aktier från andra företag: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :När det är aktiverat blir det tillåtet att köpa och sälja andelar i företag. För att dess andelar ska bli tillgängliga måste ett företag ha uppnått en viss ålder
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Lägsta företagsålder för aktiehandel: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Ställ in den lägsta ålder från vilken ett företags aktier kan köpas och säljas av andra företag.
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Inkomstprocent per etapp i matarsystem: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Procentandel av inkomsten som ges till de mellanliggande etapperna i matarsystem. Ger mer kontroll över inkomsterna
STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Vid dragning med verktyget, placera en signal per: {STRING}
@@ -1590,7 +1599,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN :Förbjuden
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED :Tillåten
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT :Tillåten, vanlig stads-layout
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE :Fraktgods som genereras i staden: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT :Hur mycket fraktgods produceras av hus i städer, i förhållande till den totala befolkningen i staden.{}Kvadratisk tillväxt: En stad dubbelt så stor genererar fyra gånger så många passagerare.{}Linjär tillväxt: En stad dubbelt så stor genererar dubbelt så många passagerare.
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT :Hur mycket fraktgods som produceras av hus i städer, i förhållande till den totala befolkningen i staden.{}Kvadratisk tillväxt: En dubbelt så stor stad genererar fyra gånger så många passagerare.{}Linjär tillväxt: En dubbelt så stor stad genererar dubbelt så många passagerare.
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL :Kvadratisk (original)
STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT :Linjär

@@ -2159,6 +2168,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Fel lös
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}Servern är full
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Du är bannlyst från den här servern
STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Du blev utkastad från spelet
STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE :{WHITE}Orsak: {STRING}
STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}Fusk är inte tillåtet på denna server
STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Du skickade för många kommandon till servern
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Du tog för lång tid på dig att mata in löserondet
@@ -2218,6 +2228,7 @@ STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY :*** {STRING} ga
STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY :*** You gave {1:STRING} {2:CURRENCY_LONG}
STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}Servern avslutade sessionen
STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}Servern startar om...{}Var vänlig vänta...
STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED :*** {STRING} kastades ut. Orsak: ({STRING})

# Content downloading window
STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Nedladdning av innehåll
@@ -3045,7 +3056,7 @@ STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY :{WHITE}Kapacite
STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Tåg '{VEHICLE}' som tillhör '{COMPANY}' har ogiltig längd. Detta orsakas förmodligen av problem med en NewGRF. Spelet kan desynkroniseras eller krascha

STR_NEWGRF_BUGGY :{WHITE}NewGRF '{0:STRING}' ger felaktig information
STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Last/återställnings information för '{1:ENGINE}' är skilld ifrån köp lista efter konstruktion. Detta kan leda till att utomatisk förnyelse/uppgradering misslyckas med att anpassa fordonen/vagnarna korrekt
STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Last-/återställningsinformationen för '{1:ENGINE}' skiljer sig från köplistan efter konstruktion. Detta kan leda till att automatisk förnyelse/uppgradering misslyckas med att anpassa fordonen/vagnarna korrekt
STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' skapade en oändlig loop i en produktions-callback-funktion
STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT :{WHITE}Callback-funktion {1:HEX} returnerade ett okänt/ogiltligt resultat {2:HEX}
STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' returnerade ogiltig lasttyp i produktions-callback vid {2:HEX}
@@ -3210,7 +3221,7 @@ STR_STATION_LIST_STATION :{YELLOW}{STATIO
STR_STATION_LIST_WAYPOINT :{YELLOW}{WAYPOINT}
STR_STATION_LIST_NONE :{YELLOW}- Inga -
STR_STATION_LIST_SELECT_ALL_FACILITIES :{BLACK}Markera alla inrättningar
STR_STATION_LIST_SELECT_ALL_TYPES :{BLACK}Välj alla last-typer (inklusive icke väntande last)
STR_STATION_LIST_SELECT_ALL_TYPES :{BLACK}Välj alla typer av last (inklusive icke väntande last)
STR_STATION_LIST_NO_WAITING_CARGO :{BLACK}Ingen sorts last väntar

# Station view window
@@ -3383,8 +3394,17 @@ STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENC
# Industry directory
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Industrier
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Inga -
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO :{BLACK}{CARGO_LONG}{STRING}{YELLOW} ({COMMA}% transporterat){BLACK}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING} och {NUM} till...
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Industrinamn - klicka på namnet för att centrera huvudvyn över industrin. Ctrl+klick öppnar en ny vy över industrins läge
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER :{BLACK}Accepterat gods: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER :{BLACK}Producerat fraktgods: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES :Alla typer av last
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE :Inga

# Industry view
STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
@@ -4159,6 +4179,13 @@ STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Välj ma
STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Avbryt
STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Ändra inte datorspelare

STR_SCREENSHOT_CAPTION :{WHITE}Ta en skärmdump
STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT :{BLACK}Vanlig skärmdump
STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT :{BLACK}Fullt inzoomad skärmdump
STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT :{BLACK}Skärmdump med grundinställd zoomnivå
STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT :{BLACK}Skärmdump med hela kartan
STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Skärmdump av höjdkarta
STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Skärmdump av miniatyrkartan

# AI Parameters
STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} parametrar

0 comments on commit 9aca6ff

Please sign in to comment.