Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
slovak: 39 changes by ApplePie420
  • Loading branch information
translators committed Jul 29, 2021
1 parent dea9995 commit 9df60a275911dee76d2a78648a5aabbe623c8064
Showing 1 changed file with 39 additions and 1 deletion.
@@ -951,6 +951,11 @@ STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO :{WHITE}{STATION

STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED :{BIG_FONT}{BLACK}Ponuka dotácie skončila:{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} už nebude dotovaná
STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácie stiahnuté:{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} už nie je dotovaná
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Ponuka dotácie:{}{}Prvá preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} bude dotovaná miestnou správou po dobu {NUM} rok{P "" "y" "ov"}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácia udelená spoločnosti {STRING}!{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} bude budúci rok o 50% výnosnejšia po dobu {NUM} rok{P "" "y" "ov"}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácia udelená spoločnosti {STRING}!{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} to {STRING} bude budúci rok 2x výnosnejšia po dobu {NUM} rok{P "" "y" "ov"}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácia udelená spoločnosti {STRING}!{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} bude budúci rok 3x výnosnejšia po dobu {NUM} rok{P "" "y" "ov"}!
STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácia udelená spoločnosti {STRING}!{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} bude budúci rok 4x výnosnejšia po dobu {NUM} rok{P "" "y" "ov"}!

STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}V meste {TOWN} zavládol dopravný chaos!{}{}Rekonštrukcia ciest financovaná {STRING} prinesie 6 mesiacov utrpenia pre motoristov!
STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Prepravné monopoly!
@@ -1266,6 +1271,10 @@ STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Poruchy vozidla
STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT :Zvoľte ako často budú mať zle udržiavané vozidlá poruchy
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER :Násobiteľ dotácii: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT :Zvoľte ako veľa sa platí za dotované spojenia
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION :Trvanie dotácie: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_HELPTEXT :Počet rokov, na ktoré sa udelí dotácia
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_VALUE :{NUM} rok{P "" "y" "ov"}
STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_DURATION_DISABLED :Žiadne ponúknuté dotácie
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS :Cena stavby: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT :Zvoľte úroveň cien výstavby a nákupov
STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS :Recesie: {STRING}
@@ -1498,6 +1507,11 @@ STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Dvojklik
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Jedno kliknutie (keď je textové pole zvolené)
STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Jendo kliknutie (hneď)

STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE :Použiť presmerovanie: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_HELPTEXT :Ak sa nepodarí pripojiť sa na server, môže sa použiť presmerovanie na vytvorenie spojenia. "Nikdy" zakáže túto možnosť, "spýtať sa" sa pred vytvorením spojenia pýta na potvrdenie, "povoliť" povolí túto možnosť bez ďalšieho potvrdzovania.
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_NEVER :Nikdy
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ASK :Spýtať sa
STR_CONFIG_SETTING_USE_RELAY_SERVICE_ALLOW :Povoliť

STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Funkcia pravého tlacidla myši: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Zvolte možnosť ako bude emulované PRAVÉ tlačítko myši.
@@ -1851,6 +1865,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Priemys
STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Distribúcia nákladu
STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Konkurenti
STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Počítačový hráči
STR_CONFIG_SETTING_NETWORK :{ORANGE}Sieť

STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(odporučený)
@@ -2056,7 +2071,9 @@ STR_FACE_EARRING :Náušnica:
STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť kravatu alebo náušnicu

############ Next lines match ServerGameType
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_LOCAL :Lokálne
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_PUBLIC :Verejný
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_INVITE_ONLY :Iba na pozvánku
############ End of leave-in-this-order

# Network server list
@@ -2091,6 +2108,7 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}Verzia
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}Adresa servera: {WHITE}{STRING}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}Počiatočný dátum: {WHITE}{DATE_SHORT}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}Aktuálny dátum: {WHITE}{DATE_SHORT}
STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAMESCRIPT :{SILVER}Herný skript: {WHITE}{STRING} (v{NUM})
STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD :{SILVER}Heslo:
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE :{SILVER}SERVER JE OFFLINE
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL :{SILVER}SERVER JE PLNÝ
@@ -2106,11 +2124,12 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_INTERNET_TOOLTIP :{BLACK}Prehľad
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN :{BLACK}Prehľadať LAN
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN_TOOLTIP :{BLACK}Prehľadať servery na lokálnej sieti
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Pridať server
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Pridá server do zoznamu, v ktorom sa vždy budú hľadať prebiehajúce hry
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Pridá server do zoznamu. Môžu tu byť adresy alebo kódy pozvánok
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Spustiť server
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Spustiť vlastný server

STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Zadajte vaše meno
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_SERVER_ADDRESS :{BLACK}Zadajte adresu servra alebo kód pozvánky

# Start new multiplayer server
STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION :{WHITE}Spustiť novú hru pre viacero hráčov
@@ -2196,6 +2215,10 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_EDIT_TOOLTIP :{BLACK}Upraviť
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_QUERY_CAPTION :Názov servra
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY :{BLACK}Viditelnosť
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY_TOOLTIP :{BLACK}Aby ostatní hráči videli váš server v zozname verejných servrov
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_INVITE_CODE :{BLACK}Kód pozvánky
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_INVITE_CODE_TOOLTIP :{BLACK}Kód pozvánky ktorý ostatný hráči použijú na pripojenie sa k vašemu servru
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE :{BLACK}Typ pripojenia
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_TOOLTIP :{BLACK}Či a ako bude Váš server dostupný pre ostatných
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER :{BLACK}Hráč
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Meno
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Meno vašeho hráča
@@ -2212,8 +2235,14 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_NEW_COMPANY :(Nová spoločn
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_NEW_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Založiť novú spoločnosť a pripojiť sa k nej
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_ICON_SELF_TOOLTIP :{BLACK}Toto ste vy
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_ICON_HOST_TOOLTIP :{BLACK}Toto je hosť hry
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CLIENT_COMPANY_COUNT :{BLACK}{NUM} klient{P "" "i" "ov"} / {NUM} spoločnos{P "ť" "ti" "tí"}

############ Begin of ConnectionType
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_UNKNOWN :{BLACK}Miestna
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_ISOLATED :{RED}Vzdialení hráči sa nemôžu pripojiť
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_DIRECT :{BLACK}Vrejný
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_STUN :{BLACK}Za NAT smerovačom
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_CONNECTION_TYPE_TURN :{BLACK}Pomocou presmerovania
############ End of ConnectionType

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_KICK :Vyhodiť
@@ -2227,6 +2256,11 @@ STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CLIENT_BAN :{YELLOW}Ste si
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_RESET :{YELLOW}Ste si istý, že chcete vymazať spoločnosť '{COMPANY}'?
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_UNLOCK :{YELLOW}Ste si istý, že chcete zresetovať heslo pre spoločnosť '{COMPANY}'?

STR_NETWORK_ASK_RELAY_CAPTION :{WHITE}Použiť presmerovanie?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_TEXT :{YELLOW}Nepodarilo sa uskutočniť pripojenie medzi Vami a servrom.{}Chceli by ste presmerovať toto pripojenie cez '{STRING}'?
STR_NETWORK_ASK_RELAY_NO :{BLACK}Nie
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ONCE :{BLACK}Áno, tentokrát
STR_NETWORK_ASK_RELAY_YES_ALWAYS :{BLACK}Áno, znova sa nepýtať

STR_NETWORK_SERVER :Server
STR_NETWORK_CLIENT :Klient
@@ -2272,6 +2306,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START :{WHITE}Nemožem
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT :{WHITE}Vypršal časový limit pre spojenie č. {NUM}
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR :{WHITE}Chyba vznikla v protokole a spojenie je zatvorené
STR_NETWORK_ERROR_BAD_PLAYER_NAME :{WHITE}Meno vašeho hráča nebolo nastavené. Meno si môžete zmeniť v hlavičke okna Hry pre viacerých hráčov
STR_NETWORK_ERROR_BAD_SERVER_NAME :{WHITE}Názov vašeho servra nebol nastavený. Názov môžete nastaviť na vrchu okna hry pre viacerých hráčov
STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION :{WHITE}Revizia hry u tohto klienta nezodpoveda revizii hry na serveri.
STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Nesprávne heslo
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}Server je plný
@@ -2343,6 +2378,9 @@ STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}Server u
STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}Server sa reštartuje...{}Čakajte prosím...
STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED :*** Hráč {STRING} bol vyhodený. Dôvod: ({STRING})

STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_REGISTRATION_FAILED :{WHITE}Registrácia servra zlyhala
STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_ISOLATED :{WHITE}Váš server nepovoľuje vzdialené pripojenia
STR_NETWORK_ERROR_COORDINATOR_ISOLATED_DETAIL :{WHITE}Ostatní hráči sa nebudú môcť pripojiť k vašemu servru

# Content downloading window
STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Sťahovanie obsahu

0 comments on commit 9df60a2

Please sign in to comment.