Skip to content
Permalink
Browse files

Update: Translations from eints

czech: 22 changes by djst
  • Loading branch information
translators
translators committed Feb 2, 2020
1 parent 14af870 commit ac7cc18ab9f5a06ac0261a69dc96a28e3f1136af
Showing with 22 additions and 0 deletions.
  1. +22 −0 src/lang/czech.txt
@@ -1395,6 +1395,8 @@ STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Zobrazovat popu
STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Zobrazovat městskou populaci u názvu města na mapě
STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :Tloušťky čar v grafech: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Tloušťka čáry v grafech. Tenká čára se čte přesněji, silnější je lépe viditelná a barva je snadněji rozpoznatelná.
STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME :Zobrazovat název NewGRF v okně nákupu vozidel: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT :Přidá řádek do okna nákupu vozidel informující, ze které NewGRF vybrané vozidlo pochází.

STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Klima: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :Klima určuje základy herního scénáře s rozdílnými druhy nákladu a požadavky na růst měst. Nové GRaFiky a Herní Skripty umožní ještě jemnější kontrolu
@@ -1632,6 +1634,10 @@ STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Plná
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Barevné noviny se objeví v roce: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Rok od kterého budou novinová oznámeni zobrazena v barvách. Před tímto rokem jsou černobílá.
STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Počáteční datum: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Rok vyhodnocení: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :Rok, kdy je ve hře uzavřeno hodnocení společností. Na konci tohoto roku je zaznamenáno skóre společností a je zobrazena tabulka nejlepších společností, ale ve hře je možné pokračovat i dál.{}Pokud je nastaven rok před rokem počátku hry, tabulka s hodnocením nebude zobrazena nikdy.
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Nikdy
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Plynulé změny ekonomiky (více menších změn): {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Pokud je zapnuto, produkce průmyslu se mění častěji ale změny jsou menší. Toto nastavení většinou nemá vliv na průmysl, který je přidaný novou grafikou
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Povolit kupování podílu z ostatních společností: {STRING}
@@ -3478,8 +3484,17 @@ STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENC
# Industry directory
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Průmysl
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Nic -
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO :{BLACK}{CARGO_LONG}{STRING}{YELLOW} ({COMMA}% přepraveno){BLACK}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING} a {NUM} další...
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Název průmyslu - pohled na něj zaměříš kliknutím na jeho jméno. Při stisknutém Ctrl otevřeš nový pohled
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER :{BLACK}Přijímá náklad: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER :{BLACK}Produkuje náklad: {SILVER}{STRING}
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES :Všechny druhy nákladu
STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE :Žádný

# Industry view
STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
@@ -4257,6 +4272,13 @@ STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Vybrat o
STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Zrušit
STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Neměňte skript

STR_SCREENSHOT_CAPTION :{WHITE}Pořídit snímek obrazovky
STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT :{BLACK}Běžný snímek obrazovky
STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT :{BLACK}Snímek obrazovky v úplném přiblížení
STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT :{BLACK}Snímek obrazovky ve výchozím přiblížení
STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT :{BLACK}Snímek celé mapy
STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Snímek výškové mapy
STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Snímek (náhledové) mapy světa

# AI Parameters
STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Parametry

0 comments on commit ac7cc18

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.