Skip to content
Permalink
Browse files

Update: Translations from eints

czech: 5 changes by djst
  • Loading branch information
translators
translators committed Nov 13, 2019
1 parent 196247a commit b8abd541819e816384ee29c4f0db8bda7f970824
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 src/lang/czech.txt
@@ -1640,7 +1640,9 @@ STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Počáteční d
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Plynulé změny ekonomiky (více menších změn): {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Pokud je zapnuto, produkce průmyslu se mění častěji ale změny jsou menší. Toto nastavení většinou nemá vliv na průmysl, který je přidaný novou grafikou
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Povolit kupování podílu z ostatních společností: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Pokud je zapnuto, umožní kupovaní podílů ve společnostech. Podíly jsou k dispozici pouze u společností určitého stáří
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Pokud je zapnuto, umožní kupovaní akcií ve společnostech. Akcie jsou k dispozici pouze u společností od určitého stáří
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Minimální stáří společnosti pro obchod s akciemi: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Určuje stáří společnosti, od kterého mohou ostatní společnosti kupovat a prodávat její akcie.
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Podíl ze zisku při překládce: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Procentuální podíl příjmu, který je předán mezistanicím v překládacích systémech, předá větší kontrolu nad příjmem
STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Při tažení umisťovat návěstidla každých: {STRING}
@@ -3113,6 +3115,7 @@ STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS :Čtení konce p
STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED :Požadované zdroje GRF nejsou dostupné (sprite {3:NUM})
STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED :{1:STRING} byla vypnuta {STRING}
STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT :Neplatný/neznámý sprite layout formát (sprite {3:NUM})
STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG :Příliš mnoho prvků v seznamu hodnot vlastností (sprite {3:NUM}, vlastnost {4:HEX})

# NewGRF related 'general' warnings
STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION :{WHITE}Varování!
@@ -3469,6 +3472,7 @@ STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION :{WHITE}Infrastr
STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT :{GOLD}Železniční oblasti:
STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS :{WHITE}Semafory
STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT :{GOLD}Silniční oblasti:
STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT :{GOLD}Tramvajové tratě:
STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT :{GOLD}Vodní oblasti:
STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS :{WHITE}Průplavy
STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT :{GOLD}Stanice:

0 comments on commit b8abd54

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.