Skip to content
Permalink
Browse files
Update: Translations from eints
swedish: 1 change by joeax910
  • Loading branch information
translators committed Jun 28, 2021
1 parent f9b4a3a commit c539343ba914d68a9ab560bf09ed1854ab6d43f6
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
@@ -1294,7 +1294,7 @@ STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS :Tillåt att byg
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT :Tillåt företag att ge pengar till städer för att bekosta nybyggnation av hus
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD :Tillåt finansiering av lokal vägrekonstruktion: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT :Tillåt att företag ger pengar till städer för vägbyggen och därmed saboterar för vägtransporter i staden.
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY :Tillåt skicka pengar till andra företag: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY :Tillåt att skicka pengar till andra företag: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT :Tillåt överföring av pengar mellan företag i flerspelarläge
STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS :Godsfaktor för att simulera tunga tåg: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT :Ställ in påverkan av att frakta gods i tåg. Ett högre värde gör att fraktgods är mer krävande för tågen, speciellt vid lutningar

0 comments on commit c539343

Please sign in to comment.