Skip to content

OpenTaal/opentaal-hunspell

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GitHub last commit GitHub commit activity GitHub Repo stars GitHub watchers GitHub Sponsors Liberapay patrons

for English, please see below

Nederlandse spellingcontrole

Dit is de Nederlandse spellingcontrole van Stichting OpenTaal. Mits aan volledige bronvermelding wordt gedaan en de licenties worden gerespecteerd, is deze spellingcontrole vrij te gebruiken. De exacte voorwaarden zijn te vinden in he bestand LICENSE.txt. Lees deze goed door.

logo Stichting OpenTaal

Deze spellingcontrole is gebaseerd op de Nederlandse woordenlijst van OpenTaal. Deze lijst heeft het Keurmerk Spelling van de Taalunie gekregen. Dit betekent dat de woorden in deze spellingcontrole voldoen aan de officiΓ«le spelling.

logo Keurmerk Spelling

Naast het gebruiken van de woordenlijst is er veel handmatig werk verricht om de spellingcontrole te optimaliseren.

Inhoud

De spellingcontrole bestaat, naast de documentatie en licentie, uit de volgende bestanden:

 • nl.aff
 • nl.dic
 • datetimeversion.txt

Deze zijn samengesteld en gecontroleerd met een aantal hulpbestanden:

 • ../opentaal-wordlist/wordparts.tsv
 • ../opentaal-wordlist/corrections.tsv
 • elements/archaic.tsv
 • elements/excluded.tsv
 • elements/inflections.tsv
 • elements/nosuggest.txt
 • elements/objectionable.txt
 • elements/obsolete.tsv
 • elements/outdated.tsv
 • elements/replacements.tsv
 • elements/stress.tsv

De spellingcontrole bestaat uit de twee UTF-8 Unicode bestanden nl.aff en nl.dic. Het formaat ervan is redelijk complex en is niet bedoeld om voor andere doeleinden te gebruiken. Dit formaat maakt het mogelijk om van de meer dan 400.000 woorden uit de woordenlijst een woordenboek te maken dat minder dan de helft zo groot is Γ©n informatie heeft over vervoegingen, samenstellingen en suggesties.

De datum, de tijd en het versienummer van al deze bestanden is te vinden in datetimeversion.txt.

Beschrijving van de overige bestanden is:

 • elements/excluded.tsv, deze woorden worden uitgesloten van de spellingcontrole omdat ze een veel voorkomende fout van een ander woord zijn
 • elements/inflections.tsv, zijn flexies met hun basiswoorden, soms zijn dat er meerdere als suggestie gegeven worden
 • elements/nosuggest.txt, deze woorden mogen niet als suggestie gegeven worden
 • elements/objectionable.txt (verwerpelijk), deze woorden zijn verwerpelijk omdat ze (buiten de studie naar dit woord) als discriminerend of racistisch worden ervaren

Installatie

Spellingcontrole is in veel software zoals Chrome, Firefox, Thunderbird, LibreOffice en Adobe-producten al geΓ―ntegreerd. Daardoor is het eenvoudig deze Nederlandse ondersteuning te installeren.

Na installatie ondersteunt de spellingcontrole Nederlands of Dutch. De spellingregels en de spellingcontrole zijn overigens identiek voor het Nederlands in de landen waar deze wordt gebruikt, zoals Nederland, BelgiΓ« en Suriname.

Besturingssystemen bieden ook softwarepakketten die deze spellingcontrole installeren en automatisch updaten. Voorbeelden hiervan zijn:

Voor andere besturingssystemen, zie https://repology.org/project/hunspell-nl/versions

Ondersteuning voor Aspell en Ispell is te vinden in de respectievelijke architectuuronafhankelijke Debianpakketten aspell-nl en idutch. Sinds 2011 wordt MySpell niet meer ondersteund.

Om de versie van deze repository te installeren, doe

sudo cp -a nl.aff nl.dic /usr/share/hunspell/
sudo chown root.root /usr/share/hunspell/nl.dic
sudo chown root.root /usr/share/hunspell/nl.aff

Toetsenbord

Voor Android is er een toetsenbord dat gebruik maakt van de woordenlijst van OpenTaal. Zie dit artikel op onze website voor meer informatie.

Wordfeud

Of een woord wel of niet wordt geaccepteerd in Wordfeud of bepaalde andere woordspellen is niet de verantwoordelijkheid van Stichting OpenTaal. Hiervoor kan het beste contact opgenomen worden met TaalTik.

Draag bij

Help ons vrije en open Nederlandse schrijftools te ontwikkelen. Doneer belastingvrij aan onze ANBI via https://www.opentaal.org/vrienden-van-opentaal of contacteer ons als je woordenlijsten of databasevaardigheden te bieden hebt.

Doneren is ook mogelijk met Donate using Liberapay

Zie ook

Dutch spelling checker

This is the Dutch spell checker by Stichting OpenTaal. As long as full attribution is provided and the licenses are respected, this spell checker can be used freely. The exact conditions can be found in the file LICENSE.txt. Please, read these carefully.

logo Stichting OpenTaal

This spell checker is based on the Dutch word list from OpenTaal This list has received the Quality Mark Spelling (Keurmerk Spelling) from the Dutch Language Union (Taalunie). This means that the words in this spell checker conform to the official spelling.

logo Keurmerk Spelling

Besides using the word list, there has been done a lot of manual editing to optimize this spelling checker.

Contents

Please, see the relevant section in Dutch

Installation

TODO

Operating systems offer software packages which install this spelling checker and update it automatically. Examples of this are:

For other operating systems, see https://repology.org/project/hunspell-nl/versions

Support for Aspell and Ispell can be found in the respective architecture-independent Debian packages aspell-nl and idutch. Since 2011, MySpell is no longer supported.

To install the version from this repository, do

sudo cp -a nl.aff nl.dic /usr/share/hunspell/
sudo chown root.root /usr/share/hunspell/nl.dic
sudo chown root.root /usr/share/hunspell/nl.aff

Keyboard

A keyboard for Android which uses this word list has been developed. Please, see this article on our website for more information.

Wordfeud

Whether or not a word is accepted in the Dutch version of Wordfeud or certain other Dutch word games is not the responsibility of Stichting OpenTaal. For this, please contact TaalTik.

Contribute

Please, help us create free and open Dutch writing tools. Donate tax free to our foundation at https://www.opentaal.org/vrienden-van-opentaal or contact us is you have word lists to database skills to offer.

See also

Contribute

Please, help us create free and open Dutch writing tools. Donate tax free to our foundation at https://www.opentaal.org/vrienden-van-opentaal or contact us is you have word lists to database skills to offer.

Donating is also possible with Donate using Liberapay