Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
compat
dbscripts
docs
isacommon/lib
isamaven
isaml
isasvn
isaweb
misc
modules
scripts
sites
src_adms
INSTALL.md
LICENSE
MAINTAINING.md
MANIFEST
README.md

README.md

Openroad

Openroad là một phần mềm tự do nguồn mở phát triển dựa trên Joinup, một nền tảng cộng tác và chia sẻ các công nghệ mở nói chung và các ứng dụng nguồn mở nói riêng dành cho khu vực cộng đồng chính phủ Châu Âu viết bằng PHP và sử dụng hệ thống quản lý nội dung Drupal.

Openroad cung cấp các dịch vụ cho phép những người tham gia có thể chia sẻ các tài nguyên, kinh nghiệm của họ với công nghệ mở cũng như tìm kiếm, lựa chọn, phát triển và tái sử dụng những dự án đã có sẵn.

Openroad bao gồm các chức năng chính:

  • Tương tác giữa các doanh nghiệp, các cá nhân, các cơ quan với các cơ quan khác trong khu vực công;
  • Trao quyền truy cập không giới hạn cho người dùng tới các tài nguyên đã được chia sẻ;
  • Một phương pháp để thử nghiệm việc chia sẻ và phát triển các công nghệ mở.

Xem thêm tại: https://github.com/Openroadvietnam/openroad/wiki.

Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn cài đặt được đặt trong file INSTALL.md. Các tài liệu từ nhóm phát triển châu Âu và Úc được đặt trong thư mục docs. Tài liệu hướng dẫn bảo trì dự án xem ở MAINTAINING.md.

Dành cho đội phát triển:

Qui định về sử dụng Git: https://github.com/Openroadvietnam/openroad/wiki/Git-Usage-Guidelines

Giấy phép sử dụng

Openroad do nhóm phát triển Openroad giữ quyền tác giả và được phân phối kèm theo giấy phép GNU GPL v2.0. Nguyên văn giấy phép sử dụng có thể được xem trong file LICENSE.