Truong Anh Tuan edited this page Jun 20, 2014 · 8 revisions

Openroad là một phiên bản được phát triển dựa trên nền tảng Openray, một nền tảng cộng tác và chia sẻ các công nghệ mởi nói chung và các ứng dụng nguồn mở nói riêng dành cho khu vực công của Úc và Newzeland.

Openroad cung cấp các dịch vụ cho phép những người tham gia có thể chia sẻ tài sản, kinh nghiệm của họ với công nghệ mở bằng cách tìm kiếm, lựa chọn, phát triển và sử dụng lại những dự án đã có sẵn.

Openroad bao gồm các chức năng chính:

 • Tương tác giữa các doanh nghiệp, các cá nhân, các cơ quan với các cơ quan khác trong khu vực công;
 • Quyền truy cập không giới hạn tới các tài nguyên đã được chia sẻ;
 • Một phương pháp để thử nghiệm việc chia sẻ và phát triển các công nghệ mở.

Openray là một dự án cũng dựa trên nền tảng gốc là Joinup của liên minh Châu Âu được phát triển bởi Ủy Ban Châu Âu (EC) và phát triển trong chương trình Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA). Nền tảng Joinup đuợc phát triển và phát hành theo giấy phép GNU GPL 2.0.

Xem thêm: Joinup project.

Kênh liên lạc

 1. IRC: #openroad on irc.freenode.net
 2. Mailing list: http://lists.openroad.vn/mailman/listinfo/
 3. Website: http://openroad.vn/

Họp định kỳ

 1. Ban quản trị (board): TBD
 1. Cộng đồng thế giới Joinup + Openray + Openroad: TBD
 1. Đội Core Developers: TBD
 2. Đội tích hợp Zimbra: 9:00 PM thứ 3 hàng tuần
 3. Đội tích hợp OBM: 9:00 PM thứ 4 hàng tuần
 4. Đội tích hợp Alfresco: TBD
 5. Đội Bản địa hóa: TBD
 6. Đội Developers: 10h sáng thứ 7, 2 tuần 1 lần (bi-weekly). Cuộc họp sắp tới: thứ 7, 21/6/2014.
 7. Meeting logs: http://meetings.openroad.vn/openroad/

Hướng dẫn nhanh

 1. Môi trường phát triển khuyến nghị
 2. Hướng dẫn sử dụng IRC

Giấy phép xuất bản (License)

 • GNU General Public License v2.0 and above.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.