Skip to content
kompleksowy system do zarządzania i prezentacji oferty dydaktycznej uczelni wyższej, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).
Branch: github/master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Magnezyt

Kompleksowy system do zarządzania i prezentacji oferty dydaktycznej uczelni wyższej, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK). Zawiera zaawansowane mechanizmy do zarządzania ofertą kształcenia:

Strona projektu: http://mine.opensoftware.pl

Demo

Wersja demonstracyjna systemu dostępna jest tutaj.

Login: admin@opensoftware.pl Hasło: 123qweasdzxc

Wymagania:

  • GNU/Linux - praktycznie dowolna dystrybucja, zalecana GNU/Debian
  • PostgreSQL >= 9.0
  • ruby >= 2.0

Instalacja

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu systemu zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

UWAGA!!!: Kod projektu jest jeszcze nie dostępny jężeli jesteś zainteresowany przetestowaniem systemu, zapraszamy do skorzystania z naszej wersji demo.

Licencja

AGPL

Patrz plik LICENSE

Kontakt

biuro@opensoftware.pl

You can’t perform that action at this time.