Skip to content
Pyrite - Educational scheduling system
Ruby HTML CSS JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
config
db
lib
log
public
script
test
vendor/assets
.gitignore
.ruby-gemset
.ruby-version
Capfile
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
LICENSE.full
README.md
Rakefile
TODO
config.ru
pyrite.gemspec

README.md

Pyrit

Komponent USI wspomagający zarządzanie planami zajęć, przeznaczony dla uczelni wyższych oraz szkół niższego szczebla.

Strona projektu: http://mine.opensoftware.pl

Funckjonalności

 • Tworzenie i zarządzanie planami studiów w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Tworzenie kont dostępowych dla wielu użytkowników
 • Możliwość importowania danych pracowników, sal oraz grup z istniejących baz danych
 • Wykrywanie kolizji dla grup, sal oraz prowadzących
 • Zarządzanie organizacją roku akademickiego (definiowanie dni wolnych od zajęć, semestrów, sessji egzaminacyjnych)
 • Zarządzanie budynkami oraz salami
 • Zarządzanie grupami
 • Zarządzanie rodzajami zajęć
 • Zarządzanie prowadzącymi
 • System rezerwacji sal
 • Tworzenie zajęć zyklicznych
 • Tworzenie planów zajęć bez konieczności wyłączania starego planu
 • Archiwizacja planów zajęć
 • Wyświetlanie planów zajeć z podziałem na grupy studenckie, sale, prowadzących
 • Możliwość modyfikowania opublikowanych planów zajęć
 • Intuicyjne tworzenie bloków zajęć 'Drag&Drop'

... i wiele więcej. Brakuje jakieś funkcjonalności? Nie ma problemu dzięki elastycznej budowie jesteśmy w stanie rozszerzyć dla Ciebie system o dowolną funkcjonalność w krótkim czasie.

Demo

Wersja demonstracyjna systemu dostępna jest tutaj.

Wymagania:

 • GNU/Linux - praktycznie dowolna dystrybucja, zalecana GNU/Debian
 • PostgreSQL >= 9.0
 • Ruby >= 2.0

Instalacja

Patrz USI. Uwaga!! Moduł Pyrite jest kompatybilny z usi-core tylko z branchem "integration"

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu systemu zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Licencja

AGPL

Patrz plik LICENSE

Kontakt

biuro@opensoftware.pl

You can’t perform that action at this time.