Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
index.html
kolada.js

README.md

Kolada

Visar exempeldata från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada om en kommun eller ett landsting. Förhoppningen är att fler ska få upp ögonen för den rika data som Kolada har om alla Svenska kommuner och landsting. Utvecklad med Bootstrap, jQuery, Google Chart och Koladas API. Se hur det används på oppna.helsingborg.se/kolada/.

För att visa andra nyckeltal än de som anges i kolada.js så hitta id/beskrivning på dessa nyckeltal i Kolada och ändra/utöka metrics arrayen i kolada.js. För att ändra vilken kommun/landsting som ska användas så redigera muncipality och municipality_name i samma fil.

Observera att det saknas en del felhantering, tex när Koladas API inte svarar.

You can’t perform that action at this time.