C++ F#
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 32 commits behind nomadx:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
entities
game
graphics
system
util
.directory
.gitignore
README.md
main.cpp

README.md

image image

Энгийн 2D танк бичих замаар OpenGL бичихэд хэрэглэх фрэймворк үүсгэх зорилготой

Энэ Demo нь заавал бүрэн тоглоом болох албагүй

Ашиглагдсан сангууд

  • GLFW
  • GLEW
  • OpenGL
  • GLM

Хийгдэх зүйлс

  • Тоглоомд оролцох манай талын танк, дайсны талын танк, сум, туррент, хана гэх мэт объектүүдийг хийсвэрлэж класс болгон бичих
  • Тоглоом эхлэх, тоглоомын цэс, тоглоом түр паузлах, тоглоом өөрөө өрнөх, тоглоом дуусах гэх мэт үе шатуудыг state-үүд болгож бичээд өгөгдлийн бүтцэд хадгалах
  • гарны оролт чагнаж танкыг хөдөлгөх
  • ямар нэгэн скрипт энжинтэй холбох
  • тоглоомын бага хэмжээний логик тооцооллыг тоглоом өрнөх state дээр хэрэгжүүлэх. Танк хөдлөж юм түүдэг байж болно