No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
UpdateFinder.rar

README.md

Kendi bilgisayarınızda ya da ağdaki herhangi bir bilgisayarda windows güncelleme paketlerinin kontrolü yapmanızı sağlayan bir yazılım hazırladım.

Tüm güncellemeleri görebilirsiniz ya da tek bir güncellemenin kurulu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.