Skip to content
Program do druku "historii choroby" na bazie kart zbliżeniowych PZBS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
instrukcja.pdf

README.md

Proximity Printer

Program do druku "historii choroby" na bazie kart zbliżeniowych PZBS

Program współpracuje z programami liczącymi Teamy i Pary J. Romańskiego.

Instrukcja obsługi programu (autor: Aleksander Krych)

Aktualna baza kart zawodników (do umieszczenia w katalogu programu) znajduje się w systemie MSC Cezar.

Pobierz program Proximity Printer (wybór wersji 32/64-bitowej zależy od wersji Javy zainstalowanej na Twoim komputerze):

© 2012 Łukasz Kalbarczyk, Paweł Perz, Michał Zimniewicz

Podziękowania dla: Aleksander Krych, Paweł Szczygieł, Piotr Śmieliński

You can’t perform that action at this time.