Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
doc
 
 
 
 
src
 
 
var
 
 
web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zerga Ordenantzak

Zerga ordenantzak kudeatzeko aplikazioa.

Ikus demo bideo bat:

Zerga Ordenantzak aplikazioaren demo bideo bat

Requirements

PHP needs to be a minimum version of PHP 5.5.9
JSON needs to be enabled
ctype needs to be enabled
Your php.ini needs to have the date.timezone setting
Optional
You need to have the PHP-XML module installed
You need to have at least version 2.6.21 of libxml
PHP tokenizer needs to be enabled
mbstring functions need to be enabled
iconv needs to be enabled
POSIX needs to be enabled (only on *nix)
Intl needs to be installed with ICU 4+
APC 3.0.17+ (or another opcode cache needs to be installed)
php.ini recommended settings
short_open_tag = Off
magic_quotes_gpc = Off
register_globals = Off
session.auto_start = Off

Instalaziorako jarraibideak

MySQL

doc/zergaordenantzak.sql fitxategia erabiliz phpmyadmin bidez datu basea sortu.

Composer

Jarraitu jarraibideak hemen

Repositorioa deskargatu apache zerbitzarian eta liburutegiak instalatu

git clone git@github.com:PasaiakoUdala/ZergaOrdenantzak.git zergaordenantzak.dev

cd zergaordenantzak.dev

composer install

Instalazioa amaitu ondoren datu basea, erabiltzailea, izena... datuak eskatuzko dizkigu.

Instalazio prozesua amaitu

php bin/console assets:install web --symlink

php bin/console cache:clear --env=prod --no-debug

mkdir -p web/doc

Baimenak zehaztu

sudo setfacl -R -m u:www-data:rwx -m u:whoami:rwx var/cache var/logs var/sessions web/doc

sudo setfacl -dR -m u:www-data:rwx -m u:whoami:rwx var/cache var/logs var/sessions web/doc

Erabiltzaile bat sortu eta ROLE_ADMIN bat eman

php bin/console fos:user:create

php bin/console fos:user:promote

Apache vhost bat sortu
Apache 2.2
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.zergaordenantzak.dev
  ServerAlias zergaordenantzak.dev
  ServerAdmin webmaster@localhost

  DocumentRoot /var/www/zergaordenantzak/web
  <Directory /var/www/zergaordenantzak/web>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all

    <IfModule mod_rewrite.c>
      RewriteEngine On
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteRule ^(.*)$ /app.php [QSA,L]
    </IfModule>
  </Directory>
</VirtualHost>
Apache 2.4
<VirtualHost *:80>
  ServerName zergaordenantzak.dev

  DocumentRoot /home/ikerib/dev/zergaordenantzak.dev/web
  <Directory /home/ikerib/dev/zergaordenantzak.dev/web>
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  <Directory /home/ikerib/dev/zergaordenantzak.dev>
    Options FollowSymlinks
  </Directory>

  ErrorLog /var/log/apache2/zergaordenantzak.dev_error.log
  CustomLog /var/log/apache2/zergaordenantzak.dev_access.log combined
</VirtualHost>

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published