SMS module for WHMCS
Switch branches/tags
Clone or download
Pull request Compare This branch is 16 commits ahead, 52 commits behind shibby:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
modules/addons/aktuel_sms
screenshots
LICENCE
README.md
version.txt

README.md

TURKISH

WHMCS Sms Eklentisi

WHMCS için açık kaynak kodlu, SMS gönderme eklentisidir. Eklenti ücretsizdir.

Kurulum

 • Dosyaları WHMCS klasörünüze yükleyin.

 • Admin sayfasına gidin. Menu->Setup->Addon Modules (Menü->Ayarlar->Ek Modüller) sayfasına gidin ve Aktuel Sms eklentisini aktifleştirin.

 • Kaydettikten sonra, aynı sayfada admin gruplarına yetki vermeyi unutmayın.

 • Menu->Setup->Custom Client Fields (Menü->Ayarlar->Müşteri Alanları) sayfasına gidin.

 • Yeni Bir Alan Ekleyin: name=Mesaj almak istiyor musunuz?, type= Tick box, Show on Order Form=check. (Bu alan, müşteriye kayıt sayfasında gösterilecek. Müşteri bu alanı işaretlemezse, sms gönderilmeyecek)

 • Yeni bir alan ekleyin: name=GSM Numarası, type=Text Box, Show on Order Form=check. (Bu alan, müşteriye kayıt sayfasında gösterilecek. Sms, müşterinin buraya girdiği değere gönderilecek)

 • Menu->Addons->Aktuel Sms (Menü->Eklentiler->Aktuel Sms) Eklentinin sayfasına gidin.

 • WHMCS yolunuzu yazın ve SMS göndermek için gönderici seçin. Daha sonra api detaylarınızı yazın.

Desteklenen SMS Firmaları

 • ClickAtell (Global)
 • NetGsm (Türkiye)
 • UcuzSmsAl (Türkiye)
 • Mutlucell (Türkiye)
 • Dakik SMS (Türkiye)
 • msg91.com (Hindistan)
 • bytehand.com (Global, Russian)
 • PasifikTelekom (Turkey)

Desteklenen Hook'lar

 • ClientChangePassword: Müşterinin şifresi değiştiğinde sms gönderilir.
 • TicketAdminReply: Admin, müşterinin destek talebini yanıtladığında, müşteriye sms gönderilir.
 • ClientAdd: Müşteri kayıt olduğunda, hoşgeldiniz mesajı gönderilir.
 • AfterRegistrarRegistration: Domain başarıyla kayıt olduğunda, müşteriye bilgi mesajı gönderilir.
 • AfterRegistrarRenewal: Domain başarıyla yenilendiğinde, müşteriye bilgi mesajı gönderilir.
 • AfterModuleCreate_SharedAccount: Hosting hesabı oluşturulduğunda müşteriye kullanıcı adı ve şifrelerle birlikte bilgi mesajı gönderilir.
 • AfterModuleCreate_ResellerAccount: Reseller hesabı oluşturulduğunda müşteriye kullanıcı adı ve şifrelerle birlikte bilgi mesajı gönderilir.
 • AcceptOrder: Müşterinin siparişi onaylandığında, müşteriye bilgi mesajı gönderilir.
 • DomainRenewalNotice: Domainin süresinin dolmasına {x} gün kala müşteriye bilgilendirme mesajı gönderilir. {x: Eklentide belirleyebilisiniz.)
 • InvoicePaymentReminder: Eğer ödenmemiş bir fatura varsa müşteriye bilgi mesajı gönderilir.
 • InvoicePaymentReminder_FirstOverdue: Eğer fatura ödemesinin günü geçtiyse müşteriye bilgi mesajı gönderilir.
 • InvoicePaymentReminder_secondoverdue: Ödenmemiş faturanın ikinci zaman aşımında mesaj gönderir.
 • InvoicePaymentReminder_thirdoverdue: Ödenmemiş faturanın üçüncü zaman aşımında mesaj gönderir.
 • AfterModuleSuspend: Hosting hesabı suspend edilirse bilgi mesajı gönderilir.
 • AfterModuleUnsuspend: Hosting hesabı unsuspend edilirse bilgi mesajı gönderilir.
 • InvoiceCreated: Sistem yeni fatura oluşturursa bilgi mesajı gönderilir.
 • AfterModuleChangePassword: Hosting hesabı şifresi değiştiğinde gönderir.
 • InvoicePaid: Faturanız ödendiğinde mesaj gönderir.

Katkıda bulun

Yeni hook, fonksiyon, sms gönderici ve diğer bütün herşeyde özgürsünüz. Eklentiyi çoğaltın (fork) ve yaptığınız değişiklikler için Pull Request gönderin.

Katkıda bulunanlar

Bazı Ekran Görüntüleri

General Settings Sms Templates Send Manual Sms

ENGLISH

WHMCS Sms Module

Open Source SMS Module for WHMCS Automation.

Installation

 • Upload files to your WHMCS root.

 • Go to Admin Area. Enter Menu->Setup->Addon Modules and Activate Aktuel Sms

 • After saving changes, give privigle to admin groups that you want at same page.

 • Go to Menu->Setup->Custom Client Fields

 • Add a field: name=Send Sms, type= Tick box, Show on Order Form=check. (This field will be shown at register page. If user do not check this field, SMS will not send to this user)

 • Add a field: name=GSM Number, type=Text Box, Show on Order Form=check. (This field will be shown at register page. Sms will send to this value that user fills.)

 • Enter Menu->Addons->Aktuel Sms

 • Write WHMCS Path and Select SMS Gateway. Write your api details.

Supported SMS Gateways

 • ClickAtell (Global)
 • NetGsm (Turkey)
 • UcuzSmsAl (Turkey)
 • Mutlucell (Turkey)
 • Dakik SMS (Turkey)
 • msg91.com (India)
 • bytehand.com (Global, Russian)
 • PasifikTelekom (Turkey)

Supported Hooks

 • ClientChangePassword: Send sms to user if changes account password
 • TicketAdminReply: Send sms to user if admin replies user's ticket
 • ClientAdd: Send sms when user register
 • AfterRegistrarRegistration: Send sms to user when domain registred succesfully
 • AfterRegistrarRenewal: Send sms to user when domain renewed succesfully
 • AfterModuleCreate_SharedAccount: Send sms to user when hosting account created.
 • AfterModuleCreate_ResellerAccount: Send sms to user when reseller account created.
 • AcceptOrder: Send sms to user when order accepted manually or automatically.
 • DomainRenewalNotice: Remaining to the end of {x} days prior to the domain's end time, user will be get a message.
 • InvoicePaymentReminder: If there is a payment that not paid, user will be get a information message.
 • InvoicePaymentReminder_FirstOverdue: Invoice payment first for seconds overdue.
 • InvoicePaymentReminder_secondoverdue: Invoice payment second for seconds overdue.
 • InvoicePaymentReminder_thirdoverdue: Invoice payment third for seconds overdue.
 • AfterModuleSuspend: Send sms after hosting account suspended.
 • AfterModuleUnsuspend: Send sms after hosting account unsuspended.
 • InvoiceCreated: Send sms every invoice creation.
 • AfterModuleChangePassword: After module change password.
 • InvoicePaid: Whenyou have paidthe billsends a message.

Contribute Plugin

You are free (as freedom) to add new hooks, functions, issues, gateways etc. Just fork plugin, change what do you want and send pull request.

Contributors