Šaral 2.0 - Šariš algorithmic language 2.0 implementation for JVM
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
PaulNoth Merge pull request #35 from PaulNoth/bug-param-not-local-var
Fixed parsing string array chars at specific index and comparing chars
Latest commit acc4ff6 Sep 18, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples Merge remote-tracking branch 'origin/master' into bug-param-not-local… Sep 18, 2018
include
lib merge with master Sep 18, 2018
src/main/java/com/pidanic/saral
.gitignore updated git ignore Jun 2, 2018
LICENSE Initial commit Aug 8, 2016
README-en.md updated docs Sep 13, 2018
README.md
Saral.g4
generate.sh Merge remote-tracking branch 'origin/master' into bug-param-not-local… Sep 18, 2018
pom.xml updated to java 10 bytecode Sep 13, 2018
specification.md typos Apr 22, 2017

README.md

ŠARAL 2.0 - ŠARIŠ ALGORITMIK LENGVIDŽ 2.0

English

Chceme Vás teraz zoznámiť so špicou pokroku a evolúcie v spracovaní informácií. S problémovo orientovamým vedecko-technickým programovacím jazykom Šaral. Už od prvých pokusov šarišsko-americkej firmy IBM tu bola potreba spraviť taký jazyk, ktorému by rozumel ako počítač tak človek.

Odporúčam vypočuť si celý zvukový záznam alebo prepis prezentácie od autora Šaralu.

Nie sú ešte podporované všetky funkcie jazyka. Kompletná špecifikácia tu

Java a Javac kompatibilita

Preklad do JVM je pre verziu Java 10.

Kompilátor

Na spustenie Šaral kompilátora potrebujeme mať nainštalovaný maven.

A vygenerovať súbory parsera a lexera, ktoré vzniknú z ANTLR gramatiky - Saral.g4. (Odporúčam stiahnuť knižnicu antlr4 a nakopírovať do projektu).

./generate.sh

Šaral zdrojové súbory majú príponu srl a prostredníctvom kompilátora ich preložíme do bajtkódu JVM, kde nám vznikne .class súbor.

java com.pidanic.saral.Compiler <saral_source_file.srl>

Potom stačí spustiť prekompilovaný program.

java <saral_source_file.class>

Program

Programovancí jazyk je určený pre JVM, napriek tomu nepotrebuje žiadne triedy ako v Jave. Deklarujeme si pár premenných ako meňak a výpíšeme ich do konzoly pomocou ciskaj.

meňak neskutočné numeralio pejc = 5
ciskaj pejc
meňak slovo servus = "servus"
ciskaj servus

Druhou možnosťou výpisu do konzoly je prostredníctvom povidz, ktorý je ekvivalentný s ciskaj.

meňak neskutočné numeralio pejc = 5
povidz pejc
meňak slovo servus = "servus"
povidz servus

Komentáre

Začínajú vždy // a môžu sa objaviť na začiatku riadku a zaberú celý riadok, alebo za výrazom

meňak neskutočné numeralio pejc = 5
// toto je komentár
ciskaj pejc
meňak slovo servus = "servus" // pekný pozdrav
ciskaj servus

Premenné a konštanty

Okrem meňakov, ktorých hodnotu vieme zmeniť, poznáme ešte furty, ktorým priradíme na začiatku vždy jedinú hodnotu. Pri jej zmene dostaneme chybu.

meňak neskutočné numeralio cislo = 5
meňak slovo servus     // môže byť aj "prázdne" (neinicializované)
// meňakom je možné zmeniť hodnotu
cislo = 6
servus = "hello"
furt neskutočné numeralio nemenne_cislo = 5
furt slovo jedine_servus = "servus"

// nebude fungovať, hodnotu furt nevieme zmeniť

// nemenne_cislo = 6
// jedine_servus = "hello"

Dátové typy

Podporuje momentálne dátové typy - neskutočné numeralio, slovo, logický, písmeno, skutočné numeralio.

neskutočné numeralio predstavuje celé čísla. Ich podporovaný rozsah na platforme JVM je v intervale [-9223372036854775808; 9223372036854775807] alebo [-263; 263-1].

skutočné numeralio sú reálne čísla, vyjadrené desatinným číslom v rozsahu približne 2-1074 <= x <= (2-2-52) × 21023.

Typ písmeno je jeden znak, písmeno, číslo, písmeno s diakritikou, tabulátor, nový riadok, a pod. Vyjadrený je medzi apostrofmi.

slovo vyjadruje sekvenciu znakov (typu písmeno). slovo je ohraničené dvoma dvojitými úvodzovkami.

Typ logický predstavuje bool/kleene hodnoty - pravda, skoroošaľ, ošaľ.

meňak neskutočné numeralio pejc = 5
meňak slovo dupa = "dupa"
meňak logický p = pravda
meňak logický o = ošaľ
meňak logický so = skoroošaľ
meňak skutočné numeralio cislo = 1.2
meňak písmeno pis = 'a'
meňak neskutočné numeralio veľo = 5000000000

Polia

Polia vytvoríme kľúčovým slovom funduš. Každé pole musí byť vytvorené s určením, koľko prvkov bude obsahovať. Vytváranie funguje pre všetky podporované dátové typy.

furt neskutočné numeralio n = 10
funduš logický l[n]
funduš skutočné numeralio sn[n * n]
funduš neskutočné numeralio nn[n]

// môže byť použité aj s kľúčovým slovom 'dimenzion' pred 'funduš'
dimenzionfunduš písmeno p[n]
dimenzion funduš slovo s[n]

Prvky polí sú na začiatku inicializované na hodnoty, ktoré predpisuje aj JVM (neskutočné numeralio - 0, skutočné numeralio - 0.0, logický - ošaľ, písmeno - (prázdny znak/medzera), slovo - (java) null)

Prvky poľa

K prvkom poľa pristupujeme cez hranaté zátvorky, v ktorých určíme index prvku. Prvky polí sú číslované od 0 po dĺžka poľa - 1

l[1] = pravda
l[2] = skoroošaľ
l[3] = ošaľ

nn[0] = 1
nn[1] = 2
nn[2] = 3
nn[3] = 4

p[0] = 'A'
s[0] = "aa"

ciskaj n

ciskaj p[0]
ciskaj sn[0]
ciskaj nn[0]
ciskaj s[0]

ciskaj l[0]
ciskaj l[1]
ciskaj l[2]
ciskaj l[3]

Pole znakov v type slovo

Typ slovo má v jazyku Šaral špeciálne postavenie. Môžme ho tiež používať ako pole znakov (typ funduš písmeno). Tzn. že vieme pristúpiť k znaku na určitom indexe v reťazci a taktiež môžeme zameniť ľubovoľný znak v premennej typu slovo. (Pristupovať a meniť jednotlivé prvky dokážeme meniť aj v konštante - furt slovo. Princíp je rovnaký ako pri poliach. Meníme len znak nie celú hodnotu).

furt slovo test = "test"
ciskaj test[1]     // 'e'

test[1] = 'a'
ciskaj test       // "tast"

V prípade, že chceme vypísať prvok reťazca, ktorý je väčší ako dĺžka reťazca, v jazyku Šaral dostaneme prázdny znak (\0, \u0000)

ciskaj test[6]     // '\u0000'

Operácie

Aritmetické operácie

Podporované sú matematické operácie medzi celými, reálnymi číslami a znakmi (typ neskutočné numeralio, skutočné numeralio, písmeno). Je dodržaná matematická prednosť operácií a zátvoriek.

 • násobenie *
 • delenie / alebo :
 • ščítanie +
 • odčítanie -
 • zvyšok po delení (modulo) % (neplatí pre typ skutočné numeralio)
 • negácia - (unárna operácia, neplatí pre typ písmeno)
bar neskutočné numeralio vracimDaco()
  meňak neskutočné numeralio pejc = 5
  vrac pejc
  
meňak neskutočné numeralio aa = 1 + 1
meňak neskutočné numeralio b = 2 * 10
meňak neskutočné numeralio c = 10 - (vrac mi z baru vracimDaco())
meňak neskutočné numeralio d = (1 + 1) * 3
meňak neskutočné numeralio e = (10 / 2)
meňak neskutočné numeralio f = (10 : 2)
meňak neskutočné numeralio g = 11 % 2
meňak neskutočné numeralio h = -aa
meňak skutočné numeralio i = 1.0
meňak skutočné numeralio j = -i
meňak skutočné numeralio l = 1 + 1.0

furt písmeno znak1 = 'A' - 'A'
furt písmeno znak2 = 'A' + 1
furt písmeno znak3 = 'A' + 'A'
furt písmeno znak4 = '.' * 2
furt písmeno znak5 = 'a' / 2
furt písmeno znak6 = 'c' % 2

Spájanie reťazcov

Operácia + má v jazyku Šaral aj druhý význam - spájanie reťazcov (typ slovo).

furt slovo s1 = "hello"
furt slovo s2 = " world"
furt slovo s3 = s1 + s2
ciskaj s3    // "hello world"

Stačí, ak je aspoň jedna strana výrazu typu slovo.

furt neskutočné numeralio num = 1
furt slovo s4 = s1 + num
ciskaj s4    // "hello 1"

Porovnávanie

Funguje porovnávanie výrazov, kde obidve strany výrazu sú rovnakého typu (typ neskutočné numeralio, alebo skutočné numeralio):

 • rovnosť ==
 • nerovnosť <>
 • väčší >
 • väčší alebo rovný >=
 • menší <
 • menší alebo rovný <=

Výsledok bude hodnoty pravda, ak je podmienka pravdivá a ošaľ, ak je nepravdivá.

meňak logický e = 4 == 4
meňak logický e2 = 4 == 3
meňak logický nee = 4 <> 4
meňak logický ne2 = 4 <> 3
meňak logický ge = 4 >= 4
meňak logický ge2 = 4 >= 3
meňak logický ge3 = 3 >= 4
meňak logický le = 4 <= 4
meňak logický le2 = 4 <= 3
meňak logický le3 = 3 <= 4
meňak logický g = 4 > 4
meňak logický g2 = 4 > 3
meňak logický g3 = 3 > 4
meňak logický l = 4 < 4
meňak logický l2 = 4 < 3
meňak logický l3 = 3 < 4
meňak logický e3 = 4 == 4.0
meňak logický l4 = 4 < 4.1

Logické operácie

V jazyku Šaral poznáme 3 logické hodnoty, ktoré zodpovedajú hodnotám Kleeneho logiky - pravda (true), ošaľ (false), skoroošaľ (undefined)

Tomu zodpovedajú aj podporované logické operácie:

 • ne - negácia
 • a - logická operácia and
 • abo - logická operácia or

Výsledky kombinácie logických operácii a hodnôt zobrazujú tabuľky

Operácia ne
a ne a
ošaľ pravda
skoroošaľ skoroošaľ
pravda ošaľ
Operácia abo
abo ošaľ skoroošaľ pravda
ošaľ ošaľ skoroošaľ pravda
skoroošaľ skoroošaľ skoroošaľ pravda
pravda pravda pravda pravda
Operácia a
a ošaľ skoroošaľ pravda
ošaľ ošaľ ošaľ ošaľ
skoroošaľ ošaľ skoroošaľ skoroošaľ
pravda ošaľ skoroošaľ pravda
meňak logický p = pravda
meňak logický o = ošaľ
meňak logický so = skoroošaľ

ciskaj p
ciskaj o
ciskaj so

meňak logický pap = p a p
meňak logický pao = p a o
meňak logický paso = p a so

meňak logický oap = o a p
meňak logický oao = o a o
meňak logický oaso = o a so

meňak logický soap = so a p
meňak logický soao = so a o
meňak logický soaso = so a so

ciskaj pap   // pravda
ciskaj pao   // ošaľ
ciskaj paso   // skoroošaľ
ciskaj oap   // ošaľ
ciskaj oao   // ošaľ
ciskaj oaso   // ošaľ
ciskaj soap   // skorošaľ
ciskaj soao   // ošaľ
ciskaj soaso  // skoroošaľ

meňak logický pabop = p abo p
meňak logický paboo = p abo o
meňak logický paboso = p abo so

meňak logický oabop = o abo p
meňak logický oaboo = o abo o
meňak logický oaboso = o abo so

meňak logický soabop = so abo p
meňak logický soaboo = so abo o
meňak logický soaboso = so abo so

ciskaj pabop  // pravda
ciskaj paboo  // pravda
ciskaj paboso  // pravda
ciskaj oabop  // pravda
ciskaj oaboo  // ošaľ
ciskaj oaboso  // skoroošaľ
ciskaj soabop  // pravda
ciskaj soaboo  // skoroošaľ
ciskaj soaboso // skoroošaľ

meňak logický nep = ne p
meňak logický neo = ne o
meňak logický neso = ne so

ciskaj nep   // ošaľ
ciskaj neo   // pravda
ciskaj neso   // skoroošaľ

Procedúry

Opakuje sa nám rovnaký kód a chceme ho prepoužiť? Nevadí, môžme si vytvoriť procedúru.

bar robim()
  meňak neskutočné numeralio tri = 3
  ciskaj tri

bar nám vraví, že máme procedúru, ktorá ma meno robim a nemá žiadne parametre.

Nie je problém pridať parametre podporovaných dátových typov a polí.

bar tiezRobim(neskutočné numeralio x)
  ciskaj x

Vytvorenú procedúru zavoláme prostredníctvom paľ do baru

paľ do baru robim()

meňak neskutočné numeralio pejc = 5
paľ do baru tiezRobim(pejc)

Funkcie

Opakuje sa nám rovnaký kód a chceme vrátiť nejakú hodnotu výpočtu? Môžme si vytvoriť funkciu. Hodnotu funkcie vrátime prostredníctvom vrac, ktorý musí byť vždy na poslednom riadku funkcie.

bar neskutočné numeralio vracimDaco()
  meňak neskutočné numeralio pejc = 5
  vrac pejc

Samozrejme aj s ľubovoľným počtom parametrov podporovaných dátových typov a polí.

bar slovo vracimSlovo(slovo x)
  vrac x

Vytvorenú funkcie zavoláme prostredníctvom vrac mi z baru

vrac mi z baru vracimDaco()

meňak slovo dupa = "dupa"
vrac mi z baru vracimSlovo(dupa)

Dajte si pozor, pretože každý argument volanej funkcie musí byť inicializovaný na nejakú hodnotu. Rovnaké pravidlo platí aj pre volanie procedúry

meňak slovo dupa
vrac mi z baru vracimSlovo(dupa) // vráti chybu, lebo meňak dupa nie je inicializovaný

Podmienené vykonanie časti kódu

Ako všetky problémovo orientované jazyky aj jazyk Šaral podporuje podmienené vykonanie, tzv. if-then-else. V terminológii Šaralu keď-potom-inak

keď 1 > 0 potom
  paľ do baru robim()
inak
  paľ do baru tiezRobim(pejc)

Časť inak je nepovinná

keď 2 > 0 potom
  meňak neskutočné numeralio dva = 2
  ciskaj dva

Ohraničné opakovanie kódu

Ak chceme vykonať časť kódu istý počet krát, použijeme konštrukciu zrob s meňakom <meňak> od <hodnota/premenná> do <hodnota/premenná> (tzv. kolečko). Horné ohraničenie sa vždy ráta aj vrátanie.

zrob s meňakom x od 4 do 10
  ciskaj x

alebo

meňak neskutočné numeralio d = 4
meňak neskutočné numeralio h = 10
zrob s meňakom x od d do h
  ciskaj x

Môžme definovať kolečko aj s klesajúcimi hranicami

zrob s meňakom y od 10 do 1
  meňak neskutočné numeralio x = y * y
  ciskaj x

Podmienené opakovanie kódu

Ak netušíme koľko krát, chceme vykonať určitú časť kódu, ale poznáme ohraničujúcu podmienku, použijeme while-loop. Cyklus sa vykonáva, kým je podmienka vyhodnotená na pravda.

meňak neskutočné numeralio x = 4
kým x <= 10 rob
  ciskaj x
  x = x + 1
meňak neskutočné numeralio y = 1
kým y <= 10 rob
  meňak neskutočné numeralio z = y * y
  ciskaj z
  y = y + 1

Zložitejšie bloky kódu (cykly a podmienky) môžme ľubovoľne vnárať a kombinovať.

zrob s meňakom i od 1 do 10
  keď i % 2 == 0 potom
    meňak neskutočné numeralio x = i
    kým x <= 10 rob
      ciskaj x
      x = x + 1
  inak
    zrob s meňakom j od i do 10
      ciskaj j
zrob s meňakom y od 1 do 10
  zrob s meňakom x od 1 do 10
    meňak neskutočné numeralio z = y * x
    ciskaj z

Čítanie zo štardarného vstupu (konzoly)

V prípade, že potrebujeme komunikovať s počítačom a načítať z vstupy napísané v konzole, využijeme ekvivalentné príkazy vežmi alebo sluchaj.

meňak neskutočné numeralio nn
vežmi nn
// sluchaj nn

Tieto príkazy reagujú na typ premennej, do ktorej chceme čítať zo vstupu:

 • neskutočné numeralio, vstup nesmie obsahovať žiaden iný znak okrem čísel a tiež nesmie prekročiť hodnotu maximálneho povoleného čísla [-263; 263-1].
 • skutočné numeralio, číslo musí zodpovedať desatinnému formátu. Ak je vstup vo forme neskutočné numeralio, je automatický konvertovaný na skutočné numeralio.
 • logický, hodnota pravda alebo skoroošaľ je načítaná iba vtedy, ak je na vstupe "pravda" alebo "skoroošaľ", inak je vždy načítaná hodnota ošaľ.
 • písmeno, načítaná je hodnota 1. znaku, bezohľadu na dĺžku vstupu.
 • slovo, načítané bezo zmeny.

Podobne môžme získať hodnotu a priradiť ju do prvku definovaného poľa zodpovedajúceho typu

funduš neskutočné numeralio pole[2]
vežmi pole[0]
funduš slovo pole2[2]
vežmi pole2[0]

Odsadenie

Jazyk Šaral oddeľuje bloky kódu pomocou medzier alebo tabulátorov na novom riadku (podobne ako Python).

Falda

Preprocessor podporuje vkladanie skladov (pomocou kľúčového slova falda). Sklad si môžeme predstaviť .srl súbor a funkcie v ňom, ktoré referencujeme a voláme v inom .srl súbore. Nielen z aktuálneho adresára, ale aj z adresára, ktorý dostane ako parameter (štandardne je to adresár include)

// falda "slova.srl"
bar slovo vracA()
  meňak slovo hodnota = "A"
  vrac hodnota
  
bar vypisA()
  meňak slovo hodnota = "A"
  ciskaj hodnota
// vloženie "falda" a zavolanie jednej z procedúr
meňak neskutočné numeralio pejc=5
ciskaj pejc

falda slova

paľ do baru vypisA()