Permalink
Browse files

Update README.md

  • Loading branch information...
PaulWagener committed Feb 22, 2013
1 parent cec4771 commit 60ad96b88925275d48789518ccccd3bf3400d113
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
View
@@ -3,7 +3,7 @@ UitzendingGemist-DLNA
PS3 media server plugin
-Zet dit bestand: http://uitzendinggemist-dlna.googlecode.com/svn/trunk/dist/UitzendingGemist.jar in de PS3 Media Server plugins map. Vervolgens is er een Uitzending Gemist map in het PMS hoofdmenu.
+Zet dit bestand: https://github.com/PaulWagener/UitzendingGemist-DLNA/blob/master/dist/UitzendingGemist.jar?raw=true in de PS3 Media Server plugins map. Vervolgens is er een Uitzending Gemist map in het PMS hoofdmenu.
De plugin werkt op het moment alleen met de laatste beta die je hier kunt downloaden: http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3217

0 comments on commit 60ad96b

Please sign in to comment.