Permalink
Browse files

Cookie-wet cookie toegevoegd voor Publieke Omroep.

Voor de zenders SBS6, Net5 & Veronica een lijst van letters toegevoegd met begin letters. Eerst waren alleen de populaire programma's zichtbaar.
  • Loading branch information...
1 parent f6054f1 commit d8968d675da44fe6acee396063e746e88097e006 @BlackDex BlackDex committed Oct 30, 2012
@@ -16,6 +16,7 @@
/**
*
* @author paulwagener
+ * @updated by BlackDex
*/
public class ProgrammaGemist extends VirtualFolder {
@@ -25,6 +25,7 @@
/**
*
* @author Paul Wagener
+ * @updated by BlackDex
*/
public class PubliekeOmroep extends VirtualFolder {

0 comments on commit d8968d6

Please sign in to comment.