Python library for interacting with the Orno OR-WE-504 power meter
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
orno_modbus.py

README.md

Python library for interacting with the Orno OR-WE-504 power meter.

Usage: ./orno_modbus.py serial_port address target_address

Example: ./orno_modbus.py /dev/ttyUSB0 1 12
  Changes the address of a device at address 1, setting its address to 12.

Po polsku

Licznik energii ORNO OR-WE-504 jest bardzo fajnym urządzeniem, z którego można odczytywać stan licznika i inne parametry (np. moc chwilową) przy pomocy protokołu MODBUS przez łącze RS-485. Aby móc podłączyć więcej niż jeden taki licznik do magistrali MODBUS, należy pozmieniać adresy liczników tak, aby każdy był inny. Niestety program dostarczany przez ORNO, który pozwala na zmianę adresu, działa tylko w systemie Windows XP.

Niniejszy program bazuje na bibliotece pymodbus, a funkcja wysyłania hasła do licznika jest napisana na podstawie kodu programu pORNO Jerzego Kołosowskiego.