Matches birth, death and marriage records from Geneteka.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
templates
.gitignore
LICENSE
README.md
fetch.py
generate.py
merge.py

README.md

Matches birth, death and marriage records from Geneteka and creates an HTML output with links between families.

Po polsku

Program automatycznie łączy akty małżeństwa, urodzin i zgonów z Geneteki i produkuje zbiór stron HTML z odnośnikami pomiędzy rodzinami.

Przykładowy wynik działania programu: http://przodkowie.ml/

Przykład użycia programów

  1. Ściągnięcie danych z Geneteki.
python fetch.py 07mz B 944
python fetch.py 07mz S 857
python fetch.py 07mz D 1745

Aby wiedzieć, co wpisać jako argumenty wykonania programu, należy spojrzeć na adres URL podczas wyszukiwania w Genetece, np. http://www.geneteka.genealodzy.pl/(...)&bdm=B&w=07mz&rid=944&(...) i uruchomić program. Tu przykład dla parafii Klembów – urodzenia, małżeństwa i zgony.

  1. Wstępnie przetworzenie danych
python merge.py
  1. Wygenerowanie plików HTML
python generate.py